Main navigation
ปหานสัญญา
Share:

ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมไม่ยินดี ย่อมละ ย่อมบรรเทา ย่อมทำให้หมดสิ้นไป ย่อมทำให้ถึงความไม่มี ซึ่งกามวิตก พยาบาทวิตก วิหิงสาวิตก อกุศลธรรมทั้งหลายอันชั่วช้า อันเกิดขึ้นแล้ว นี้เรียกว่าปหานสัญญา ฯ

 
อ้างอิง :
(๑) อาพาธสูตร พระไตรปิฎกฉบับหลวง เล่มที่ ๒๔ ข้อที่ ๖๐ หน้า ๑๐๐

 

คำต่อไป