Main navigation
ปาฏิปุคคลิกทาน
Share:

ปาฏิปุคคลิกทาน ๑๔ อย่าง (ทานที่ให้จำเพาะบุคคล)    

1.  ให้ทานในตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธ พึงหวังผลทักษิณาได้ นับประมาณไม่ได้ 

2.  ให้ทานในพระปัจเจกสัมพุทธ พึงหวังผลทักษิณาได้ นับประมาณไม่ได้ 

3.  ให้ทานในสาวกของตถาคตผู้เป็นพระอรหันต์ พึงหวังผลทักษิณาได้ นับประมาณไม่ได้ 

4.  ให้ทานในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำอรหัตผลให้แจ้ง พึงหวังผลทักษิณาได้ นับประมาณไม่ได้ 

5.   ให้ทานแก่พระอนาคามี พึงหวังผลทักษิณาได้ นับประมาณไม่ได้ 

6.   ให้ทานในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำอนาคามิผลให้แจ้ง พึงหวังผลทักษิณาได้ นับประมาณไม่ได้ 

7.   ให้ทานแก่พระสกทาคามี พึงหวังผลทักษิณาได้ นับประมาณไม่ได้ 

8.   ให้ทานในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำสกทาคามิผลให้แจ้ง พึงหวังผลทักษิณาได้ นับประมาณไม่ได้ 

9.   ให้ทานในพระโสดาบัน พึงหวังผลทักษิณาได้ นับประมาณไม่ได้ 

10. ให้ทานในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำโสดาปัตติผลให้แจ้ง พึงหวังผลทักษิณาได้ นับประมาณไม่ได้ 

11.  ให้ทานในบุคคลภายนอกผู้ปราศจากความกำหนัดในกาม พึงหวังผลทักษิณาได้ ๑๐๐,๐๐๐โกฏิ เท่า

12. ให้ทานในบุคคลผู้มีศีล พึงหวังผลทักษิณาได้ ๑๐๐,๐๐๐ เท่า   

13. ให้ทานในปุถุชนผู้ทุศีล พึงหวังผลทักษิณาได้ ๑,๐๐๐ เท่า  

14. ให้ทานในสัตว์เดียรัจฉาน พึงหวังผลทักษิณาได้ ๑๐๐ เท่า    

ปาฏิปุคคลิกทาน พระพุทธองค์ไม่กล่าวว่ามีผลมากเท่าทานที่ถึงแล้วในสงฆ์ (สังฆทาน)

 

อ้างอิง:
(๑)  ทักขิณาวิภังคสูตร พระไตรปิฎกฉบับหลวง เล่มที่ ๑๔ ข้อที่ ๗๑๐-๗๑๑ หน้า ๓๔๓-๓๔๔

คำต่อไป