Main navigation
ปรักกมธาตุ
Share:

ปรักกมธาตุ ความเพียรเป็นเครื่องก้าวไปข้างหน้า

การที่เมื่อปรักกมธาตุมีอยู่ สัตว์ทั้งหลายผู้มีเครื่องก้าวไปข้างหน้าย่อมปรากฏ


อ้างอิง:
อัตตการีสูตร พระไตรปิฎกฉบับหลวง เล่มที่ ๒๒ ข้อที่ ๓๐๙ หน้า ๓๐๘

คำต่อไป