Main navigation
ปัญญาขันธ์
Share:

ปัญญาขันธ์, อริยปัญญาขันธ์ เป็น ๑ ใน ขันธ์ ๓

ปัญญาขันธ์อันเป็นอริยะที่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสสรรเสริญ ให้สมาทาน ให้ตั้งอยู่ ให้ดำรงอยู่นั้น คือ

๑.  วิปัสสนาญาณ

๒.  มโนมยิทธิญาณ

๓.  อิทธิวิธญาณ

๔.  ทิพยโสตญาณ

๕.  เจโตปริยญาณ

๖.  ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ

๗.  จุตูปปาตญาณ

๘.  อาสวักขยญาณ

 

อ้างอิง: 
สุภสูตร พระไตรปิฎกฉบับหลวง เล่มที่ ๙ ข้อที่ ๓๒๙-๓๓๖ หน้า ๒๙๘-๓๐๔

คำต่อไป