Main navigation

คู่มือภิกษุ ชุดที่ ๒

50708 รายการ

การได้บวชนั้นเป็นบุญ เมื่อบวชแล้วปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ย่อมได้บุญงอกงามมหาศาล แต่หากปฏิบัติผิดพลาด ก็ได้บาปมหันต์เช่นกัน เป็นภิกษุอย่างไรจึงเจริญบุญ บรรลุผลสูงสุดแห่งการบวชโดยปราศจากบาปภัย จึงเป็นเสมือนลายแทงขุมทรัพย์ล้ำค่าแก่ภิกษุทุกท่าน

มูลนิธิอุทยานธรรมจึงได้รวบรวมคำสอนของพระบรมศาสดา ว่าด้วยเป้าหมายของการบวช การครองสมณเพศอย่างถูกต้องผาสุก การปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุผลอันเลิศ ทั้งศีลภาวนา จิตภาวนา ปัญญาภาวนา และปกิณกะธรรมที่นักบวชควรรู้ เพื่อให้เป็นคู่มือภิกษุสุปฏิปันโนทุกท่านให้ได้คุณค่าสูงสุดแห่งการบวชในพระพุทธศาสนา

พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ข้อที่ ชุดที่ สารบัญเรื่อง ว่าด้วย องค์ธรรมหลัก
image
1. บทนำ
12_0347
image
2. แก่นพรหมจรรย์ (มหาสาโรปมสูตร) ข้อพึงศีกษา-ประพฤติ-ปฏิบัติของสงฆ์
01_0010
image
3. ปาราชิกสิกขาบท สิกขาบทที่ ๑ การเสพเมถุนธรรม พระวินัย, ปาราชิก
01_0079
image
4. ปาราชิกสิกขาบท สิกขาบทที่ ๒ การถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ พระวินัย, ปาราชิก
01_0176
image
5. ปาราชิกสิกขาบท สิกขาบทที่ ๓ การพรากกายมนุษย์ พระวินัย, ปาราชิก
01_0227
image
6. ปาราชิกสิกขาบท สิกขาบทที่ ๔ การกล่าวอวดอุตตริมนุสสธรรม พระวินัย, ปาราชิก
01_0301
image
7. สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๑ การจงใจทำน้ำอสุจิให้เคลื่อน พระวินัย
01_0375
image
8. สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๒ การถูกต้องกายกับมาตุคาม พระวินัย
01_0397
image
9. สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๓ การพูดเกี้ยวหญิง พระวินัย
01_0414
image
10. สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๔ การให้บำเรอความใคร่ของตน พระวินัย
01_0421
image
11. สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๕ การชักสื่อ พระวินัย, สังฆาทิเสส
01_0494
image
12. สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๖ การก่อสร้างกุฎี พระวินัย, สังฆาทิเสส
01_0521
image
13. สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๗ การสร้างวิหาร พระวินัย, สังฆาทิเสส
01_0538
image
14. สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๘ โจทด้วยอาบัติปาราชิกไม่มีมูล พระวินัย, สังฆาทิเสส
01_0564
image
15. สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๙ โจทอ้างเลศบางอย่าง พระวินัย, สังฆาทิเสส
01_0590
image
16. สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๑๐ การทำสงฆ์ให้แตกกัน พระวินัย, ความสามัคคี
01_0600
image
17. สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๑๑ ภิกษุผู้ประพฤติตาม กล่าวสนับสนุนภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ พระวินัย, ความสามัคคี
01_0607
image
18. สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๑๒ ภิกษุเป็นคนว่ายาก พระวินัย, การปกครอง
01_0614
image
19. สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๑๓ ภิกษุผู้ประทุษร้ายตระกูล พระวินัย, การปกครอง
14_0094
image
20. การปฏิบัติโดยลำดับ (คณกโมคคัลลานสูตร) การปฏิบัติโดยลำดับ
09_0103
image
21. จุลศีล (สามัญญผลสูตร) ศีลสังวร-อินทรีย์สังวร
09_0104
image
22. มัชฌิมศีล (สามัญญผลสูตร) ศีลสังวร-อินทรีย์สังวร
09_0114
image
23. มหาศีล (สามัญญผลสูตร) ศีลสังวร-อินทรีย์สังวร
14_0856
image
24. อินทรีย์ภาวนา (อินทรียภาวนาสูตร) ศีลสังวร-อินทรีย์สังวร
22_0296
image
25. อนุสสติ ๖ (อนุสสติฏฐานสูตร) อนุสสติ
10_0274
image
26. กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน (มหาสติปัฏฐานสูตร) มหาสติ
10_0288
image
27. เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน (มหาสติปัฏฐานสูตร) มหาสติ
10_0289
image
28. จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน (มหาสติปัฏฐานสูตร) มหาสติ
10_0290
image
29. ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน (มหาสติปัฏฐานสูตร) ธรรมานุปัสสนา, มหาสติ
22_0028
image
30. สัมมาสมาธิ (อังคิกสูตร) สมาธิ
14_0080
image
31. อาเนญชสมาบัติ (อาเนญชสัปปายสูตร) สมาธิ, สมาบัติ
14_0333
image
32. สุญญตสมาบัติ (จูฬสุญญตสูตร) ความว่าง, สมาบัติ
09_0131
image
33. วิชชา ๘ (สามัญญผลสูตร) วิชชา ๘
04_0013
image
34. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ปฐมเทศนา ทางสายกลาง, อริยสัจ ๔
04_0020
image
35. ลักษณะของอนัตตา (อนัตตลักขณสูตร) ขันธ์ ๕ - อุปาทานขันธ์ ๕, อนัตตา
04_0055
image
36. สิ่งทั้งปวงเป็นของร้อน (อาทิตตปริยายสูตร) อายตนะ ๖
13_0269
image
37. การละทิฏฐิ (ทีฆนขสูตร) ทิฏฐิ
23_0058
image
38. ธรรมทั้งปวงไม่ควรถือมั่น (โมคคัลลานสูตร) ปล่อยวาง, เวทนา
23_0120
image
39. มหาปุริสวิตก (อนุรุทธสูตร) การเลือกเฟ้นธรรม, มหาปุริสวิตก
12_0010
image
40. การสังวรในอาสวะทั้งปวง (สัพพาสวสังวรสูตร) การขัดเกลาและละกิเลส
22_0079
image
41. ภัยในอนาคต ๕ ประการ (อนาคตสูตรที่ ๓) ข้อพึงศีกษา-ประพฤติ-ปฏิบัติของสงฆ์
13_0190
image
42. ภัย ๔ อย่าง ของผู้ออกบวช (จาตุมสูตร) ข้อพึงศีกษา-ประพฤติ-ปฏิบัติของสงฆ์
20_0563
image
43. บิณฑบาตที่มีผลมาก (กุสินารสูตร) ข้อพึงศีกษา-ประพฤติ-ปฏิบัติของสงฆ์, อานิสงส์
22_0288
image
44. โทษของการเห็นแก่หลับนอน (กุสลสูตร) ข้อพึงศีกษา-ประพฤติ-ปฏิบัติของสงฆ์, ความเพียร
24_0050
image
45. ธรรม ๑๐ ประการที่เป็นเหตุให้ไม่วิวาทกัน (ภัณฑนสูตร) ความสามัคคี, ข้อพึงศีกษา-ประพฤติ-ปฏิบัติของสงฆ์
23_0069
image
46. ข้ออุปมาด้วยกองไฟ (อัคคิขันธูปมสูตร) ข้อพึงศีกษา-ประพฤติ-ปฏิบัติของสงฆ์
23_0047
image
47. เมถุนสังโยค (เมถุนสูตร) ข้อพึงศีกษา-ประพฤติ-ปฏิบัติของสงฆ์
24_0048
image
48. ธรรมที่บรรพชิตควรพิจารณาเนือง ๆ (อภิณหปัจจเวกขณธรรมสูตร) เร่งความเพียร, ข้อพึงศีกษา-ประพฤติ-ปฏิบัติของสงฆ์
21_0190
image
49. เนื้อนาบุญเกิดจากการเป็นอยู่ชอบ (อุโปสถสูตร) ปฏิปทา, ข้อพึงศีกษา-ประพฤติ-ปฏิบัติของสงฆ์
image
50. บทส่งท้าย
image
1. บทนำ คู่มือภิกษุ ชุดที่ ๒
12_0353
image
2. จูฬสาโรปมสูตร อุปมานักบวชกับผู้แสวงหาแก่นไม้ การปฏิบัติโดยลำดับ
01_0631
image
3. อนิยตสิกขาบทที่ ๑ การนั่งในที่ลับตากับหญิงสองต่อสอง พระวินัย
01_0644
image
4. อนิยตสิกขาบทที่ ๒ การนั่งในที่ลับหูกับหญิงสองต่อสอง พระวินัย
02_0001
image
5. นิสสัคคิยปาจิตตีย์ สิกขาบทที่ ๑ การทรงอติเรกจีวรไว้ได้ ๑๐ วันเป็นอย่างยิ่ง พระวินัย
02_0010
image
6. นิสสัคคิยปาจิตตีย์_สิกขาบทที่ ๒ การอยู่ปราศจากไตรจีวรแม้ราตรีหนึ่ง พระวินัย
02_0032
image
7. นิสสัคคิยปาจิตตีย์ สิกขาบทที่ ๓ การเก็บจีวรไว้ได้เดือนหนึ่งเป็นอย่างยิ่ง พระวินัย
02_0042
image
8. นิสสัคคิยปาจิตตีย์_สิกขาบทที่ ๔ การให้ภิกษุณีซักจีวรเก่า พระวินัย
02_0046
image
9. นิสสัคคิยปาจิตตีย์ สิกขาบทที่ ๕ การรับจีวรจากมือภิกษุณี พระวินัย
02_0053
image
10. นิสสัคคิยปาจิตตีย์_สิกขาบทที่ ๖ การขอจีวรต่อเจ้าเรือนผู้มิใช่ญาติ พระวินัย
02_0058
image
11. นิสสัคคิยปาจิตตีย์_สิกขาบทที่ ๗ การขอจีวรเกินกำหนด พระวินัย
02_0062
image
12. นิสสัคคิยปาจิตตีย์_สิกขาบทที่ ๘ คนตระเตรียมทรัพย์เป็นค่าจีวร พระวินัย
02_0066
image
13. นิสสัคคิยปาจิตตีย์_สิกขาบทที่ ๙ คนตระเตรียมทรัพย์เป็นค่าจีวร ๒ พระวินัย
02_0070
image
14. นิสสัคคิยปาจิตตีย์_สิกขาบทที่ ๑๐ ทรัพย์เป็นค่าจีวรที่เจ้าทรัพย์ส่งมาถวาย พระวินัย
25_0389
image
15. นาลกสูตร ปฏิปทาอันสูงสุดของมุนี ปฏิปทา
25_0332
image
16. ธรรมิกสูตร ข้อปฏิบัติของนักบวชและผู้ครองเรือน ปฏิปทา
13_0160
image
17. ภัททาลิสูตร คุณแห่งการฉันอาหารหนเดียว ข้อพึงศีกษา-ประพฤติ-ปฏิบัติของสงฆ์
13_0186
image
18. จาตุมสูตร ภัย ๔ อย่างของบรรพชิต ข้อพึงศีกษา-ประพฤติ-ปฏิบัติของสงฆ์
25_0290
image
19. จรสูตร ควรละวิตกในอิริยาบถต่าง ๆ ปฏิปทา
17_0194
image
20. ติสสสูตร ปัจจัยให้เกิดและไม่ให้เกิดโสกะ ขันธ์ ๕ - อุปาทานขันธ์ ๕
image
21. โลกวิปัตติสูตร โลกธรรม ๘
14_0832
image
22. นครวินเทยยสูตร สมณพราหมณ์ที่ควรเคารพและที่ไม่ควรเคารพ ศรัทธา
20_0507
image
23. กถาวัตถุสูตร เรื่องที่ควรกล่าว - การปรึกษาหารือของพระอริยเจ้า ข้อพึงศีกษา-ประพฤติ-ปฏิบัติของสงฆ์, วาจา
22_0080
image
24. อนาคตสูตรที่ ๔ ภัยในอนาคต ๕ ประการ ปกิณกธรรม
20_0531
image
25. ปังกธาสูตร ผู้ควรสรรเสริญและไม่ควรสรรเสริญ ข้อพึงศีกษา-ประพฤติ-ปฏิบัติของสงฆ์
22_0085
image
26. อักขมสูตร ภิกษุผู้ไม่อดทน ปกิณกธรรม
22_0103
image
27. โจรสูตร องค์ประกอบของมหาโจร ปกิณกธรรม
22_0111
image
28. กุลุปกสูตร ธรรมทำให้เป็นที่เคารพและไม่เคารพในสกุล ข้อพึงศีกษา-ประพฤติ-ปฏิบัติของสงฆ์
22_0249
image
29. สีวถิกาสูตร โทษของป่าช้าและคนเหมือนป่าช้า ข้อพึงศีกษา-ประพฤติ-ปฏิบัติของสงฆ์
22_0325
image
30. ธรรมิกสูตร ธรรมของสมณะและศาสดาทั้ง ๖ ข้อพึงศีกษา-ประพฤติ-ปฏิบัติของสงฆ์
24_0101
image
31. สมณสัญญาสูตร สมณสัญญา ๓ ประการ ข้อพึงศีกษา-ประพฤติ-ปฏิบัติของสงฆ์
20_0522
image
32. คัทรภสูตร ภิกษุที่ไม่มีไตรสิกขาเปรียบเหมือนลาในฝูงโค ข้อพึงศีกษา-ประพฤติ-ปฏิบัติของสงฆ์
21_0027
image
33. สันตุฏฐิสูตร ความสันโดษด้วยปัจจัย ๔ ข้อพึงศีกษา-ประพฤติ-ปฏิบัติของสงฆ์
16_0696
image
34. นวสูตร ผู้ใหม่ ข้อพึงศีกษา-ประพฤติ-ปฏิบัติของสงฆ์
20_0450
image
35. ญาตกสูตร ภิกษุผู้มีชื่อเสียง ข้อพึงศีกษา-ประพฤติ-ปฏิบัติของสงฆ์
25_0196
image
36. เภทสูตร การทำสงฆ์ให้แตกกัน ข้อพึงศีกษา-ประพฤติ-ปฏิบัติของสงฆ์
25_0197
image
37. โมทสูตร การทำสงฆ์ให้สามัคคีกัน ข้อพึงศีกษา-ประพฤติ-ปฏิบัติของสงฆ์
14_0042
image
38. กินติสูตร พระพุทโธวาทเรื่องสามัคคี ข้อพึงศีกษา-ประพฤติ-ปฏิบัติของสงฆ์