Main navigation

พระวินัยมีประโยชน์มาก คือ 
นำมาซึ่งความสุขแก่ภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รัก
ข่มพวกที่มีความปรารถนาลามก
ยกย่องพวกที่มีความละอาย
และทรงไว้ซึ่งพระศาสนา

พระไตรปิฎก ฉบับหลวง ๔/๑๔๖/๑๖๒

พระวินัยปิฎก ชุด อุทยานธรรม แก่นสาระสำคัญอ้างอิงจากพระไตรปิฏกฉบับหลวง เนื้อหาส่วนใหญ่มาจากพระวินัยปิฎกเดิม บางส่วนที่เกี่ยวกับศีลและข้อพึงปฏิบัติที่ปรากฏอยู่ในพระสุตตันตปิฎกเดิม ได้นำมารวมกับพระวินัยด้วยเพื่อความบริบูรณ์ พร้อมระบุ เล่ม ข้อ หน้า ไว้ท้ายบัญญัติ โดยได้จัดระบบเนื้อหาใหม่เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจน เป็นคู่มือปฏิบัติได้ง่าย โดยแบ่งเป็น
 

๑. การสังคายนาพระธรรม พระวินัย
๒. ศีลบัญญัติ - ศีลสำหรับพุทธบริษัท
 ๓. ภิกขุวิภังค์ - วินัยสำหรับภิกษุ
๔. ภิกขุณีวิภังค์ - วินัยสำหรับภิกษุณี
๕. สังฆกรรม - กิจที่สงฆ์ต้องทำร่วมกัน
๖. ข้อวัตร - ข้อพึงปฏิบัติ
๗. การระงับอธิกรณ์ - การแก้ปัญหาในหมู่สงฆ์
๘. ธรรมเนียมธรรม
๙. การวินิจฉัยธรรมวินัย

 

ดาวน์โหลด PDF แก่นพระวินัยปิฎก พระไตรปิฎกชุดพิเศษ

จัดทำและจัดสร้างถวายพระศาสนาโดย มูลนิธิอุทยานธรรม

ศีลสำหรับพุทธบริษัท
ภิกขุวิภังค์
ภิกขุณีวิภังค์
ธรรมเนียมธรรม
การวินิจฉัยธรรมวินัย