Main navigation
สฬายตนะ
Share:

สฬายตนะ คือ  อายตนะ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ  เป็นหนึ่งในเหตุ ปัจจัยในปฏิจจสมุปบาท - เพราะนามรูปเป็นปัจจัย จึงมีสฬายตนะ เพราะสฬายตนะ เป็นปัจจัย จึงมีผัสสะ 

ดู อายตนะภายใน

 

อ้างอิง :
วิภังคสูตร พระไตรปิฎกฉบับหลวง เล่มที่ ๑๖ ข้อที่ ๕, ๑๓ หน้า ๒-๓

 

คำต่อไป