Main navigation
สัญญา ๑๐
Share:

บุคคลผู้เจ็บป่วย ความเจ็บป่วยพึงสงบระงับโดยพลัน เพราะได้ฟัง สัญญา ๑๐ ประการนั้น เป็นสิ่งที่พึงเป็นไปได้ 

สัญญา ๑๐ ประการ คือ 

๑. อนิจจสัญญา  - ความไม่เที่ยงในอุปาทานขันธ์ ๕

๒. อนัตตสัญญา - ความเป็นอนัตตาของอายตนะภายในและภายนอก ๖ ประการ

๓. อสุภสัญญา - ความเป็นของไม่งามในกาย

๔. อาทีนวสัญญา - ความเป็นโทษในกาย

๕. ปหานสัญญา - การละอกุศลธรรมทั้งหลาย

๖. วิราคสัญญา - ธรรมเป็นที่สำรอกกิเลส

๗. นิโรธสัญญา - ธรรมเป็นที่ดับไปโดยไม่เหลือ

๘. สัพพโลเกอนภิรตสัญญา - การละอุบาย อุปาทานในโลก

๙. สัพพสังขาเรสุอนิจจสัญญา  - ความอึดอัด เกลียดชังสังขารทั้งปวง

๑๐. อานาปานัสสติ

 

ดู สัญญา

 

 

อ้างอิง :
อาพาธสูตร พระไตรปิฎกฉบับหลวง เล่มที่ ๑๖ ข้อที่ ๖๐ หน้า ๙๙
 

คำต่อไป