Main navigation
สันโดษ
Share:

(๑) อย่างไร ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้สันโดษ

ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้สันโดษด้วยจีวรเป็นเครื่องบริหารกาย ด้วยบิณฑบาตเป็นเครื่องบริหารท้อง จะไปทางทิศใด ๆ ก็ถือไปได้เอง  นกมีปีกจะบินไปทางทิศาภาคใดๆก็มีแต่ปีกของตัวเป็นภาระบินไปฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้น

ด้วยประการดังนี้ ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้สันโดษ

(๒)  สันโดษ เป็นหนึ่งในมหาปุริสวิตก ๘ ประการ 

ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้สันโดษด้วยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัชบริขารตามมีตามได้ ข้อที่เรากล่าวว่า ธรรมนี้ของบุคคลผู้สันโดษ มิใช่ของบุคคลผู้ไม่สันโดษ ดังนี้ เราอาศัยข้อนี้กล่าวแล้ว

 

อ้างอิง:
(๑) สามัญญผลสูตร พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๙ ข้อที่ ๑๒๔ หน้า ๖๘
(๒) อนุรุทธสูตร พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๒๓  ข้อที่ ๑๒๐ หน้า ๑๗๘-๑๗๙

คำต่อไป