Main navigation
สัมมุขาวินัย
Share:

สัมมุขาวินัย เป็นหนึ่งในอธิกรณ์สมถะ ๗ เพื่อละอธิกรณ์ที่เกิดแล้ว

ก็สัมมุขาวินัยเป็นอย่างไร คือ

พวกภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมวิวาทกัน ว่าเป็นธรรมหรือมิใช่ธรรม ว่าเป็นวินัยหรือมิใช่วินัย ภิกษุเหล่านั้นทั้งหมดพึงพร้อมเพรียงกันประชุมพิจารณาแบบแผนธรรม ครั้นพิจารณาแล้ว พึงให้อธิกรณ์นั้นระงับโดยอาการที่เรื่องลงกันได้ในแบบแผนธรรมนั้น 

อย่างนี้แล เป็นสัมมุขาวินัย ความระงับอธิกรณ์บางอย่างในธรรมวินัยนี้ ย่อมมีได้ด้วยสัมมุขาวินัยอย่างนี้ ฯ

 

อ้างอิง

(๑) สามคามสูตร พระไตรปิฎกฉบับหลวง เล่มที่ ๑๖ ข้อที่ ๕๘ หน้า ๔๑

คำต่อไป