Main navigation
สนิทัสสนสัปปฏิฆรูป
Share:

สนิทัสสนสัปปฏิฆรูป -  รูปที่เป็นไปกับด้วยการเห็น ทั้งเป็นไปกับด้วยการกระทบ เป็น ๑ ใน รูปสังคหะ

 

อ้างอิง:
สังคีติสูตร พระไตรปิฎกฉบับหลวง เล่มที่ ๑๑ ข้อที่ ๒๒๘ หน้า ๑๖๙

คำต่อไป