Main navigation
สัญเจตนา ๖
Share:

สัญเจตนา ๖ คือ
                          ๑. รูปสัญเจตนา             [ความจงใจที่เกิดขึ้นยึดรูปเป็นอารมณ์]
                          ๒. สัททสัญเจตนา          [ความจงใจที่เกิดขึ้นยึดเสียงเป็นอารมณ์]
                          ๓. คันธสัญเจตนา          [ความจงใจที่เกิดขึ้นยึดกลิ่นเป็นอารมณ์]
                          ๔. รสสัญเจตนา            [ความจงใจที่เกิดขึ้นยึดรสเป็นอารมณ์]
                          ๕. โผฏฐัพพสัญเจตนา    [ความจงใจที่เกิดขึ้นยึดโผฏฐัพพะเป็นอารมณ์]
                          ๖. ธัมมสัญเจตนา          [ความจงใจที่เกิดขึ้นยึดธรรมเป็นอารมณ์]

 
อ้างอิง :
หมวดสัญเจตนา พระไตรปิฎกฉบับหลวง เล่มที่ ๑๑  ข้อที่ ๓๑๐ หน้า ๒๐๙

คำต่อไป