Main navigation
สัญเจตนา ๖
Share:

สัญเจตนา ๖ คือ

๑. รูปสัญเจตนา (ความจงใจที่เกิดขึ้นยึดรูปเป็นอารมณ์)
๒. สัททสัญเจตนา (ความจงใจที่เกิดขึ้นยึดเสียงเป็นอารมณ์)
๓. คันธสัญเจตนา (ความจงใจที่เกิดขึ้นยึดกลิ่นเป็นอารมณ์)
๔. รสสัญเจตนา (ความจงใจที่เกิดขึ้นยึดรสเป็นอารมณ์)
๕. โผฏฐัพพสัญเจตนา (ความจงใจที่เกิดขึ้นยึดโผฏฐัพพะเป็นอารมณ์)
๖. ธัมมสัญเจตนา (ความจงใจที่เกิดขึ้นยึดธรรมเป็นอารมณ์)

 
 
 
อ้างอิง :
หมวดสัญเจตนา พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๑๑ ข้อที่ ๓๑๐ หน้า ๒๐๙

คำต่อไป