Main navigation
สังคหวัตถุ
Share:
(๑) สังคหวัตถุ ๔ อย่าง                           
๑. ทาน [การให้ปัน]                           
๒. ปิยวัชช [เจรจาวาจาที่อ่อนหวาน]                           
๓. อัตถจริยา [ประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์]                           
๔. สมานัตตตา [ความเป็นผู้มีตนเสมอ]

(๒) สังคหวัตถุ ๔ ประการนี้ เป็นเครื่องสงเคราะห์โลก ประดุจสลักเพลาควบคุมรถที่แล่นไปอยู่ไว้ได้ 

ถ้าธรรมเครื่องสงเคราะห์เหล่านี้ ไม่มี มารดาหรือบิดาไม่พึงได้ความนับถือหรือบูชาเพราะเหตุแห่งบุตร  ผู้เห็นธรรมเครื่องสงเคราะห์เหล่านี้ พวกเขาจึงถึงความเป็นใหญ่ และเป็นที่น่าสรรเสริญอ้างอิง:
(๑) สังคีติสูตร พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๑๑ ข้อที่ ๒๖๗ หน้า ๑๙๑
(๒) สังคหสูตร พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๒๑ ข้อที่ ๓๒ หน้า ๓๒-๓๓

คำต่อไป