Main navigation
สุตมยญาณ
Share:

(๑) ปัญญาในการทรงจำธรรมที่ได้ฟังมาแล้ว เป็นสุตมยญาณ [ญาณอันสำเร็จมาแต่การฟัง]

ปัญญาในการทรงจำธรรมที่ได้ฟังมาแล้ว เป็นสุตมยญาณอย่างไร

ปัญญาอันเป็นเครื่องทรงจำธรรมที่ได้ฟังมาแล้ว คือ เครื่องรู้ชัดธรรมที่ได้ฟังมาแล้วว่า

ธรรมเหล่านี้ควรรู้ยิ่ง
ธรรมเหล่านี้ควรกำหนดรู้
ธรรมเหล่านี้ควรละ
ธรรมเหล่านี้ควรให้เจริญ
ธรรมเหล่านี้ควรทำให้แจ้ง

ธรรมเหล่านี้เป็นไปในส่วนแห่งความเสื่อม
ธรรมเหล่านี้เป็นไปในส่วนแห่งความตั้งอยู่
ธรรมเหล่านี้เป็นไปในส่วนแห่งความวิเศษ
ธรรมเหล่านี้เป็นไปในส่วนแห่งการชำแรกกิเลส

สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง
สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์
ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา

นี้ทุกขอริยสัจ
นี้ทุกขสมุทัยอริยสัจ
นี้ทุกขนิโรธอริยสัจ
นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ

เป็นสุตมยญาณ

 

อ้างอิง:
(๑)  มหาวรรค ญาณกถา พระไตรปิฎกฉบับหลวง เล่มที่ ๓๑ ข้อที่ ๑ หน้า ๕

คำต่อไป