Main navigation
สีลัพพตปรามาส
Share:

สีลัพพตปรามาส เป็นไฉน?

ความเห็นว่า ความบริสุทธิ์ย่อมมีได้ด้วยศีล ด้วยพรต ด้วยศีลพรตของสมณพราหมณ์ภายนอกศาสนานี้ ดังนี้

ทิฏฐิ ความเห็นไปข้างทิฏฐิ ป่าชัฏคือทิฏฐิ กันดารคือทิฏฐิ ความเห็นเป็นข้าศึกต่อสัมมาทิฏฐิ ความผันแปรแห่งทิฏฐิ สัญโญชน์คือทิฏฐิ

ความยึดถือ ความยึดมั่น ความตั้งมั่น ความถือผิด ทางชั่ว ทางผิด ภาวะที่ผิด ลัทธิเป็นบ่อเกิดแห่งความพินาศ การถือโดยวิปลาส อันมีลักษณะเช่นว่านี้ อันใด นี้เรียกว่า สีลัพพตปรามาส

 

อ้างอิง:
สีลัพพตปรามาส ธรรมสังคณีปกรณ์ พระไตรปิฎกฉบับหลวง เล่มที่ ๓๔ ข้อที่ ๖๗๓ หน้า ๒๓๔

คำต่อไป