Main navigation
สามัญญผล
Share:

สามัญญผล ๔ อย่าง                           

๑. โสดาปัตติผล                           
๒. สกทาคามิผล                           
๓. อนาคามิผล                           
๔. อรหัตตผล

 


อ้างอิง: 
สังคีติสูตร พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๑๑ ข้อที่ ๒๔๑ หน้า ๑๘๔

 

คำต่อไป