Main navigation
อติมานะ
Share:

(๑) อติมานะ ความเย่อหยิ่ง

(๒) อติมานะ คือ ดูหมิ่นท่าน  เป็นธรรมเครื่องเศร้าหมองของจิต หนึ่งใน อุปกิเลส ๑๖

 

อ้างอิง: 
(๑) อรหัตตสูตร พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๒๒ ข้อที่ ๓๔๗ หน้า ๓๘๒
(๒)  วัตถูปมสูตร พระไตรปิฎกฉบับหลวง เล่มที่ ๑๒ ข้อที่ ๙๓ หน้า ๔๘

คำต่อไป