Main navigation
อนุปุพพนิโรธ
Share:

อนุปุพพนิโรธ (ความดับไปตามลำดับ) ๙ ประการ คือ

๑. อามิสสัญญาของผู้เข้าปฐมฌานดับไป (กามสัญญา พระไตรปิฎก ฉบับมหาจุฬา)
๒. วิตกวิจารของผู้เข้าทุติยฌานดับไป
๓. ปีติของผู้เข้าตติยฌานดับไป
๔. ลมอัสสาส ปัสสาสะ (ลมหายใจเข้า ลมหายใจออก) ของผู้เข้าจตุตถฌานดับไป
๕. รูปสัญญาของผู้เข้าอากาสานัญจายตนฌานดับไป
๖. อากาสานัญจายตนสัญญาของผู้เข้าวิญญาณัญจายนตฌานดับไป
๗. วิญญาณัญจายตนสัญญาของผู้เข้าอากิญจัญญายตนฌานดับไป
๘. อากิญจัญญายตนสัญญาของผู้เข้าเนวสัญญานาสัญญายตนฌานย่อมดับไป
๙. สัญญาและ เวทนาของผู้เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธย่อมดับไป
 

 

อ้างอิง:
อนุปุพพนิโรธสูตร พระไตรปิฎกฉบับหลวง เล่มที่ ๒๓ ข้อที่ ๒๓๕ หน้าที่  ๓๗๗-๓๗๘

คำต่อไป