Main navigation
อนัตตสัญญา
Share:

ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า

๑. จักษุเป็นอนัตตา รูปเป็นอนัตตา 

๒. หูเป็นอนัตตา เสียงเป็นอนัตตา 

๓. จมูกเป็นอนัตตา กลิ่นเป็นอนัตตา 

๔. ลิ้นเป็นอนัตตา รสเป็นอนัตตา 

๕. กายเป็นอนัตตา โผฏฐัพพะเป็นอนัตตา 

๖. ใจเป็นอนัตตา ธรรมารมณ์เป็นอนัตตา 

ย่อมพิจารณาเห็นโดยความเป็นอนัตตาในอายตนะทั้งหลาย ทั้งภายในและภายนอก ๖ ประการเหล่านี้ ด้วยประการอย่างนี้ นี้เรียกว่า อนัตตสัญญา ฯ

 
อ้างอิง :
(๑) อาพาธสูตร พระไตรปิฎกฉบับหลวง เล่มที่ ๒๔ ข้อที่ ๖๐ หน้า ๙๙

คำต่อไป