Main navigation
อธิปัญญาสิกขา
Share:

ก็อธิปัญญาสิกขาเป็นไฉน?

ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มีปัญญา ประกอบด้วยปัญญาเครื่องพิจารณา เห็นความเกิดและความดับ เป็นอริยะ เป็นเครื่องชำแรกกิเลส ให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ

ภิกษุย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่า นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เหล่านี้อาสวะ นี้เหตุให้เกิดอาสวะ นี้ความดับอาสวะ นี้ปฏิปทาเครื่องให้ถึงความดับอาสวะ

นี้ชื่อว่าอธิปัญญาสิกขา

อ้างอิง:
อชิตมาณวกปัญหานิทเทส พระไตรปิฎกฉบับหลวง เล่มที่ ๓๐ ข้อที่ ๙๒ หน้า ๒๑

คำต่อไป