Main navigation
อนังคณะ
Share:

อนังคณะ เป็นชื่อของอิจฉาวจร ที่เป็นบาปอกุศล มีความโกรธ ความไม่แช่มชื่นเป็นอารมณ์ 

หากภิกษุรูปใดยังละอนังคณะไม่ได้แล้ว  แม้ภิกษุนั้นจะเป็นผู้อยู่ในป่ามีเสนาสนะอันสงัด ถือบิณฑบาตเป็นวัตร เที่ยวบิณฑบาตตามลำดับตรอก ถือผ้าบังสุกุลเป็นวัตร ทรงจีวรเศร้าหมอง เพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายก็ไม่สักการะ เคารพ นับถือ บูชาภิกษุนั้น

หากภิกษุรูปใดรูปหนึ่งละอนังคณะได้แล้ว แม้จะอยู่ในเสนาสนะใกล้บ้าน รับนิมนต์ ทรงคฤหบดีจีวร เพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายก็ยังสักการะ เคารพ นับถือ บูชาภิกษุนั้น

 

อ้างอิง:
อนังคณสูตร พระไตรปิฎกฉบับหลวง เล่มที่ ๑๒ ข้อที่ ๕๖-๗๑ หน้า ๓๕-๔๑

คำต่อไป