Main navigation
อภิชฌา
Share:

อภิชฌา มีในสมัยนั้นเป็นไฉน ?   
        
การโลภ กิริยาที่โลภ ความโลภ ความกำหนัด กิริยาที่กำหนัด ความกำหนัดนัก ความเพ่งเล็ง  อกุศลมูลคือโลภะในสมัยนั้น  อันใด นี้ชื่อว่า อภิชฌา มีในสมัยนั้น.

 
อ้างอิง
ธรรมสังคณีปกรณ์ อกุศลธรรม พระไตรปิฎกฉบับหลวง เล่มที่ ๓๔ ข้อที่ ๓๐๑ หน้า ๑๑๒

คำต่อไป