Main navigation
อารัพภธาตุ
Share:

อารัพภธาตุ คือ ความเพียรเป็นเหตุปรารภ

การที่เมื่ออารัพภธาตุมีอยู่ สัตว์ทั้งหลายผู้มีความปรารภย่อมปรากฏ
 

อ้างอิง:
อัตตการีสูตร พระไตรปิฎกฉบับหลวง เล่มที่ ๒๒ ข้อที่ ๓๐๙ หน้า ๓๐๗

คำต่อไป