Main navigation
อรูปภพ
Share:

(๑) อรูปภพ คือ ภพที่เป็นอรูปาวจร เป็นหนึ่งใน ภพ ๓ คือ กามภพ รูปภพ อรูปภพ

(๒) อรูปาวจรภูมิเป็นไฉน

ธรรม คือ จิตและเจตสิกของบุคคลผู้เข้าสมาบัติ ของบุคคลผู้เกิดในพรหมโลก หรือของท่านผู้มีธรรมเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน อันนับเนื่องในโอกาสนี้ ข้างล่างตั้งแต่เทวดาผู้เข้าถึงชั้นอากาสานัญจายตนภพ ตลอดขึ้นไปจนถึงเทวดาผู้เข้าถึงชั้นเนวสัญญานาสัญญายตนภพข้างบนเป็นที่สุด นี้ชื่อว่าอรูปาวจรภูมิ

 

อ้างอิง :  
(๑) วิภังคสูตร พระไตรปิฎกฉบับหลวง เล่มที่ ๑๖ ข้อที่ ๘ หน้า ๓
(๒) ปฏิสัมภิทามรรค พระไตรปิฎกฉบับหลวง เล่มที่ ๓๑ ข้อที่ ๑๗๔ หน้า ๖๖

คำต่อไป