Main navigation
อนิทัสสนสัปปฏิฆรูป
Share:

อนิทัสสนสัปปฏิฆรูป - รูปที่ไม่มีการเห็น แต่เป็นไปกับด้วยการกระทบ เป็น ๑ ใน รูปสังคหะ

 

อ้างอิง:
สังคีติสูตร พระไตรปิฎกฉบับหลวง เล่มที่ ๑๑ ข้อที่ ๒๒๘ หน้า ๑๖๙

คำต่อไป