Main navigation
อธิศีลสิกขา
Share:

ก็อธิศีลสิกขาเป็นไฉน?

ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มีศีลสำรวมในปาติโมกขสังวร ถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจร มีปกติเห็นภัยในโทษแม้มีประมาณน้อย สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย ศีลขันธ์แม้เล็ก ศีลขันธ์แม้ใหญ่ ศีลเป็นที่พึ่ง เป็นเครื่องกั้น เป็นความสำรวม เป็นความระวัง เป็นประมุข เป็นประทานแห่งความถึงพร้อมแห่งกุศลธรรมทั้งหลาย

นี้ชื่อว่า อธิศีลสิกขา

อ้างอิง:
อชิตมาณวกปัญหานิทเทส พระไตรปิฎกฉบับหลวง เล่มที่ ๓๐ ข้อที่ ๙๒ หน้า ๒๐

คำต่อไป