Main navigation
อุปักกมธาตุ
Share:

อุปักกมธาตุ ความพยายาม

การที่เมื่ออุปักกมธาตุมีอยู่ สัตว์ทั้งหลายผู้มีความพยายามย่อมปรากฏ


อ้างอิง:
อัตตการีสูตร พระไตรปิฎกฉบับหลวง เล่มที่ ๒๒ ข้อที่ ๓๐๙ หน้า ๓๐๘

คำต่อไป