Main navigation
อายตนะภายนอก
Share:

อายตนะภายนอก คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์

ดู อายตนะภายใน

 

อ้างอิง:
มหาหัตถิปโทปมสูตร พระไตรปิฎกฉบับหลวง เล่มที่ ๔ ข้อที่ ๓๔๐-๓๔๖ หน้า ๒๔๕-๒๕๕

คำต่อไป