Main navigation

สติปัฏฐาน

27 รายการ

ค้นหาด้วย Keywords

Tags

กฐิน กถา กถาวัตถุ ๑๐ กรรม กรรม ๓ กรรมฐาน กรุณาภาวนา กรุณาเจโตวิมุตติ กสิณ กสิณสมาบัติ กับดัก กัป กัลยาณมิตร กาม กามคุณ ๕ กามราคะ กามวิตก กามสัญญา กามาสวะ กาย กายคตาสติ กายภาวนา กายสักขี กายสังขาร กายานุปัสสนา การกิน การกินเจ การก่อสร้าง การคบสัตบุรุษ การคลุกคลี การงาน การจัดเสนาสนะ การดำเนินชีวิต การตัดสินใจ การตั้งจิต การทำกิเลสให้สิ้นไป การทำในใจโดยแยบคาย การนอน การน้อมใจ การบริหาร การปกครอง การปฏิบัติ การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม การประพฤติธรรม การประพฤติไม่ชอบธรรม การปรุงแต่ง การปล่อยวาง การพิจารณาตนเอง การพูดคุย การฟังธรรม การยึดถือ การลงโทษ การวางตัว การสร้างกุฏี การสื่อสาร การหลุดพ้น การอโหสิกรรม การเกิด การเกิดดับ การเทียบเคียงตนเอง การเมือง การเรียนรู้ การเลี้ยงชีพ การเลี้ยงชีพของสมณะ การเสพข้อมูล การเสวยอารมณ์ การแต่งงาน การแสวงหา การให้ทาน การให้ทานที่มีผลมาก การไม่เกิด กำลังใจ กำหนดจิต กิเลส กุศล กุศลกรรมบท ๑๐ กุศลธรรม กุศลธรรมเจริญ กุศลธรรมเสื่อม กุศลมูล ๓ กุศลเจตสิก ขันติ ขันธ์ ๕ ขิปปาภิญญา ข้อปฏิบัติของสงฆ์ ข้อปฏิบัติให้หลุดพ้น คนพาล ครอบครัว ครอบงำจิต ครูบาอาจารย์ คฤหัสถ์ ความกตัญญู ความกรุณา ความกลัว ความขลาด ความคาดหวัง ความคิด ความง่วง ความดับ ความดับกิเลส ความดี ความตระหนี่ ความตรึก ความตั้งใจ ความตาย ความต้องการการยอมรับ ความถ่อมตน ความทุกข์ ความนอบน้อม ความบริสุทธิ์ ความประพฤติของสงฆ์ ความป่วย ความผิดพลาด ความพยาบาท ความฟุ้งซ่าน ความยินดี ความยึดมั่น ความรัก ความริษยา ความรู้ยิ่ง ความลังเลสงสัย ความลำเอียง ความล้มเหลว ความว่าง ความว่าง่าย ความสงบ ความสว่าง ความสะดุ้ง ความสัมพันธ์ ความสามัคคี ความสำเร็จ ความสุข ความหน่วงนึกของใจ ๑๘ ความหมดจด ความหลง ความอดทน ความอยาก ความอวดตัว ความอาฆาต ความเคารพ ความเชื่อ ความเบียดเบียน ความเป็นเลิศ ความเพลิดเพลิน ความเพียร ความเมา ความเศร้าโศก ความเสื่อม ความแก่ ความโกรธ ความโลภ ความไม่ประมาท ความไม่พยาบาท ความไม่เที่ยง ความไม่เป็นตน ความไม่โกรธ คันถธุระ คัมภีร์อิติหาสะ คำพูด คำพูดที่มีประโยชน์ คำเท็จ คืนตรัสรู้ คุณธรรม คุณวิเศษ คุณสมบัติ คุณสมบัติของพระพุทธเจ้า คูถ ฆราวาสธรรม ฆ่าตัวตาย ฆ่าสัตว์ งานศพ จงกรม จตุตถฌาน จตุธาตุววัฏฐาน จรณะ จริต ๖ จองเวร จักขุวิญญาณ จับผิด จาคะ จาคานุสติ จำพรรษา จิต จิตก่อนตาย จิตขุ่นมัว จิตตภาวนา จิตตสังขาร จิตตั้งมั่น จิตตานุปัสสนา จิตตุปบาท จิตประภัสสร จิตสงบ จิตสำนึก จิตไม่ตั้งมั่น จีวร จุตูปปาตญาณ จุลศีล ฉันทราคะ ฉันทะ ชรา ชวนะจิต ชั้นวรรณะ ชาดก ชาติ ชีวิต ชีวิตคู่ ช้างตระกูลฉัททันตะ ฌาน ญาณ ญาณทัสสนะ ญาณหยั่งรู้ ญานทัสสนะ ดับทิฏฐิ ดาวดึงส์ ดิรัจฉานกถา ดิรัจฉานวิชชา ดื้อด้าน ดื้อรั้ีน ดูหมิ่น ดูแลคนป่วย ด่า ตจปัญจกัมมัฏฐาน ตติยฌาน ตบะ ตรัสรู้ ตอบแทน ตัณหา ตาทิพย์ ตายแล้วสูญ ตำราทายลักษณะ ติดเชื้อ ต่างมิติ ถีนมิทธะ ถือตัว ถือมั่นทิฐิ ทมะ ทรมานตน ทะเลาะวิวาท ทางสายกลาง ทาน ทานบารมี ทำจิตให้ใหญ่ ทำนายฝัน ทำบุญ ทำให้เป็นอารมณ์ ทิฎฐาสวะ ทิฏฐิ ทิฏฐิปัตตะ ทิฐิ ทิพยจักษุ ทิพยสมบัติ ทิพยโสตญาณ ที่ตั้งแห่งความเลื่อมใส ที่ปรึกษาวินัย ที่พึ่ง ที่สุดแห่งทุกข์ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ทุกขอริยสัจ ทุกข์ ทุกรกิริยา ทุคติ ทุจริต ๓ ทุติยฌาน ท่านอาฬวกยักษ์ ธรรม ธรรมกถึก ธรรมของผู้มีความปรารถนาน้อย ธรรมของอสัตบุรุษ ธรรมชาติของจิต ธรรมซึ่งทำให้บุคคลเป็นพราหมณ์ ธรรมทายาท ธรรมรวบยอด ธรรมวาที ธรรมวินัย ธรรมสำหรับการครองเรือน ธรรมสำหรับคฤหัสถ์ ธรรมสำหรับสตรี ธรรมานุปัสสนา ธรรมานุสติ ธรรมเครื่องขัดเกลา ธรรมเครื่องอยู่ ธรรมเครื่องออกจากทุกข์ ธรรมเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะ ธรรมเพื่อความหลุดพ้น ธัมมานุสารี ธัมมุทเทส ๔ ธาตุ ธาตุน้ำ ธาตุภาวนา ธุดงค์ นรก นักปราชญ์ นัตถิกวาทะ นานาสังวาส นามรูป นินทา นิพพาน นิพพานสมบัติ นิพพานัง ปรมัง สุขัง นิพพานเป็นสุข นิพพิทา นิพพิทาญาณ นิมิต นิวรณ์ ๕ นิโรธ นิโรธสมาบัติ นิโรธสัญญา น้อมจิตสู่นิพพาน น้ำใจ บรรพชา บรรพบุรุษ บรรลุธรรม บรรลุธรรมก่อนตาย บรรลุธรรมขณะจรดมีดโกน บรรลุธรรมขณะเป็นสามเณร บรรลุธรรมด้วยอนุปุพพิกถา บรรลุอรหันต์ขณะเป็นฆราวาส บริกรรม บริษัท บวชแล้วสึก บัญญัติสัตว์ บัณฑิต บัณพิต บันลือสีหนาท บัวสี่เหล่า บาป บารมี บำเพ็ญบารมี บิณฑบาต บุคคล ๔ จำพวก บุญ บุญคุณ บุตร บุพกรรม บูชายัญ ปฎิจจสมุปบาท ปฏิกูล ปฏิกูลกรรมฐาน ปฏิฆะ ปฏิจจสมุปบาท ปฏิญญาญาณทัสนะ ปฏิบัติ ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ปฏิปทา ปฏิภาณ ปฏิสัมภิทา ปฏิสัมภิทา ๔ ปฐมฌาน ปปัญจธรรม ปรมัตถบารมี ประพฤติผิดในกาม ประเสริฐ ประโยชน์ของปัญญา ปรายนวรรค ปริตร ปรินิพพาน ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ปริวิตก ปริศนาธรรม ปรุงแต่ง ปลอบใจ ปล่อยวางกาย ปล่อยวางทิฏฐิ ปล่อยวางเวทนา ปหานสัญญา ปหานะ ปัจจัยปรุงแต่ง ปัจจุบันจิต ปัจจุบันธรรม ปัญญา ปัญญาขันธ์ ปัญญาจักษุ ปัญญาวิมุตติ ปัญญินทรีย์ ปัญหาที่ไม่ทรงพยากรณ์ ปาจิตตีย์ ปาฏิปุคคลิกทาน ปาฏิหารย์ ปาติโมกขุเทศ ปาราชิก ปีติ ปุณณปัญหา ปุพเพนิวาสานุสติญาณ ป้องกัน ผัสสะ ผัสสะ ๖ ผัสสายตนะ ผูกโกรธ ผู้ควรสิ้นทุกข์ ผู้ชนะ ผู้มีธรรมอันไม่เสื่อม ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ผู้หลุดพ้นจากทุกข์ ผู้ไม่ควรสิ้นทุกข์ ผู้ไม่หลุดพ้นจากทุกข์ ฝึกจิต ฝึกตน พยากรณ์ พยาบาท พยาบาทวิตก พรหม พรหมจรรย์ พรหมทัณฑ์ พรหมวิหาร ๔ พรหมโลก พระกรุณาธิคุณ พระจูฬปันถก พระธาตุ พระบรมสารีริกธาตุ พระปริตร พระปริวิตก พระพรหม พระพุทธประเพณี พระพุทธพจน์ พระพุทธรูป พระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์ พระวินัย พระสกิทาคามี พระอนาคามี พระอรหันต์ พระอริยะ พระเจ้ามัลละ พระเสขะ พระโพธิสัตว์ พระโสดาบัน พละ ๕ พลัง พหูสูต พิจารณาซากศพ พิจารณาธรรม พิธีศพ พึ่งตน พึ่งธรรม พุทธการกธรรม พุทธคุณ พุทธบูชา พุทธปฏิภาณ พุทธประวัติ พุทธประเพณี พุทธะ พุทธานุภาพ พุทธานุสติ พุทธิจริต พูดคำหยาบ พูดส่อเสียด พูดเท็จ พูดเพ้อเจ้อ พูดแก่งแย่ง ภพ ภพภูมิ ภรรยา ภวาสวะ ภัทรกัป ภัย ภาวนา ภิกษุ ภิกษุณี ภิกษุที่ควรยกย่อง ภุมเทวดา มงคล มนต์ มนสิการ มรณานุสติ มรรค มรรค ๔ มรรค ๘ มรรคสมังคี มรีจิกัมมัฏฐาน มหัคตะ มหาทาน มหาปุริสลักษณะ มหาปุริสวิตก ๘ มหาภูตรูป ๔ มหาศีล มหาสติ มหาสติปัฏฐาน มหาโจร มัชฌิมศีล มาตุคาม มานะ มานานุสัย มาร มารดา-บิดา มารยา มิจฉาชีพ มิจฉาญาณะ มิจฉาทิฏฐิ มิจฉาปฏิปทา มิจฉาวาจา มิจฉาวิมุตติ มิจฉาสมาธิ มิตร มิตรชั่ว มุทรา มุทิตาภาวนา มุทิตาเจโตวิมุตติ มุสาวาท มูลเหตุ มโน มโนมยิทธิญาณ ยกตน ข่มผู้อื่น ยถากัมมุตาญาณ ยถาภูตญาณทัสสนะ ยศ ยินดี ยินดีในธรรม รวมองค์ธรรม ระบบปฏิบัติเพื่อการบรรลุธรรม ระลึกชาติ ระลึกถึงธรรม รัตนตรัย รัศมี ราคะ ราคะ โทสะ โมหะ รุกขเทวดา รูป รูปฌาน ๔ รูปราคะ รูปสัญญา รู้คุณ รู้ประมาณตนเอง รู้ประมาณในโภชนะ ฤทธิ์ ลบหลู่ดูหมิ่น ลม ละกิเลส ละชั่ว ละตัณหา ละสุข ละทุกข์ ละอกุศลธรรม ละอาสวะ ละเวทนา ลักทรัพย์ ลัทธิทั้ง ๖ ลาภ ลาภสักการะ วจีกรรม วจีสังขาร วาจา วาระจิต วิจิกิจฉา วิชชา วิชชา ๓ วิชชา ๘ วิญญาณ วิญญาณ ๖ วิญญาณฐิติ ๗ วิญญาณธาตุ วิญญาณัญจายตนฌาน วิญญาณัญจายตนสมาบัติ วิตก วิตก วิจาร วิธีละนิวรณ์ วิบากกรรม วิบากแห่งทุจริต ๓ วิปัสสนา วิปัสสนาญาณ วิปัสสนาธุระ วิปัสสนูปกิเลส วิภังค์ วิมุตติ วิมุตติญาณทัสนะ วิราคสัญญา วิราคะ วิริยินทรีย์ วิวาท วิสังขาร วิหารธรรม วิหิงสา วิหิงสาวิตก วิเวก วิโมกข์ วิโมกข์ ๘ ว่างเปล่า ว่ายาก ศรัทธา ศรัทธา ศีล จาคะ ปัญญา ศาสดา-ศิษย์ ศาสนาเสื่อม ศีล ศีล สมาธิ ปัญญา ศีล ๕ ศีลขันธ์ ศีลบารมี ศีลานุสติ สกทาคามิผล สกทาคามี สกิทาคามี สกุลสูง สงฆ์ สงสาร สติ สติ สมาธิ ปัญญา สตินทรีย์ สติบริสุทธิ์ สติปัฏฐาน สติสัมปชัญญะ สติในชีวิตประจำวัน สถานที่สัปปายะ สภาวะ สมถะ สมาจาร ๓ สมาทาน สมาธิ สมาธิขันธ์ สมาธินทรีย์ สมาธิภาวนา สมานสังวาส สมาบัติ สมุทัย สยัมปภา สรณะ สรรเสริญ สรรเสริญพระพุทธเจ้า สรรเสริญสาวก สลัดคืน สวดมนต์ สวรรค์ สวิญญาณกะ สอนง่าย สอนผู้อื่น สอนยาก สักกายทิฏฐิ สักกายนิโรธ สักกายสมุทัย สักกายะ สักกายะทิฏฐิ สังขาร สังขาร ๓ สังคหวัตถุ ๔ สังฆทาน สังฆาทิเสส สังฆานุสติ สังสาร สังเวชนียสถาน สังโยชน์ สังโยชน์ ๒ สังโยชน์ ๓ สังโยชน์ ๕ สังโยชน์เบื้องต่ำ สังโยชน์เบื้องสูง สัจจบารมี สัจจะ สัจฉิกิริยา สัจธรรม สัญญา สัญญาเวทยิตนิโรธ สัตว์นรก สัทธรรม สัทธานุสารี สัทธาวิมุตต สัทธินทรีย์ สันตบท สันโดษ สัปปุริสธรรม สัปปุริสธรรม ๗ สัพพจิตตสาธารณเจตสิก สัพพสังขาเรสุอนิจจสัญญา สัพพัญญู สัพพโลเกอนภิรตสัญญา สัมผัส สัมผัส ๖ สัมมัตตะ ๑๐ สัมมัปปธาน ๔ สัมมาทิฏฐิ สัมมาธรรม สัมมาปฏิปทา สัมมาวาจา สัมมาสมาธิ สัมมาอาชีพ สัสสตทิฏฐิ สัสสตทิฐิ สำรวมอินทรีย์ สิกขาบท สิ่งที่ควรศรัทธา สิ่งที่ควรเชื่อ สิ่งที่พึงหวังได้ สิ่งที่เป็นยอด สิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งสำคัญ สีลัพพตปรามาส สีลานุสติ สุขคติ สุขภาพ สุคติสุคโต สุจริต ๓ สุญญตวิหารธรรม สุญญตสมาบัติ สุญญตา สุตะ สุรา หนี้ หลักในการพิจารณาข้อธรรม หลังพระพุทธเจ้าปรินิพพาน หวง หิริ หิริ โอตัปปะ ห้ามจิตจากความชั่ว อกิริยวาทะ อกุศล อกุศลธรรม อกุศลธรรมเจริญ อกุศลธรรมเสื่อม อกุศลมูล ๓ อกุศลเจตสิก อคติ อจินไตย อดกลั้น อธรรมวาที อธิษฐานทิวาสัญญา อธิษฐานบารมี อนัตตสัญญา อนัตตา อนันตริยกรรม อนาคามิผล อนาคามี อนาสวะ อนิจจสัญญา อนิจจสัญญาภาวนา อนิจจัง อนิจเจทุกขสัญญา อนิมิตตฌาน อนิมิตตสมาธิ อนิมิตตเจโตสมาธิ อนุปาทาปรินิพพาน อนุปาทินนกสังขาร อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ อนุปุพพวิหารสมาบัติ อนุปุพพิกถา อนุสติ อนุสติ ๖ อนุสัย อนุสาสนีปาฏิหารย์ อนุโมทนา อนุโมทนียกถา อภิชฌาและโทมนัส อภิญญา อภิญญา ๖ อภิภายตนะ อมตธาตุ อมตะ อยู่ป่า อยู่ผู้เดียว อรติ อรหัตตผล อรหัตตมรรค อรหันต์ อริยขันธ์ ๓ อริยธรรม อริยปริเยสนา อริยศีลขันธ์ อริยสัจ ๔ อริยะ อรูปฌาน อรูปฌาน ๔ อรูปญาน ๓ อรูปพรหม อรูปราคะ อวดดี อวดอุตตริมนุสสธรรม อวิชชา อวิชชาสวะ อวิญญาณกะ อสัญญี อสัตบุรุษ อสัปปุริสธรรม อสุภกัมมัฏฐาน อสุภภาวนา อสุภสัญญา อสุภะ อหังการ มมังการ อัญญเดียรดีย์ อัตตา อันตรกัป อันตราย อัปมัญญา ๔ อาการ ๓๒ อากาศ อากาสานัญจายตนฌาน อากาสานัญจายตนสมาบัติ อากาสานัญจายตนะ อากิญจัญญายตนฌาน อากิญจัญญายตนสมาบัติ อากิญจัญญายตนะ อาจารย์ อาชีวก อาดูร อาตมัน อาทีนวสัญญา อานาปานสติ อานาปานัสสติ อานิสงส์ อานิสงส์ของทาน อานิสงส์ของบุญ อานิสง์ของศีล อาบัติ อาพาธ อามิสบูชา อายตนวิญญาณ อายตนะ ๒ อายตนะ ๖ อายุ อายุยืน อารมณ์ อารักขา อาสยานุสยญาณ อาสวะ อาสวักขยญาณ อาสวัฏฐานิยธรรม อาหาร อาหารวาร อาหาเรปฏิกูลสัญญา อาเทสนาปฏิหารย์ อาเนญชวิหารธรรม อาเนญชสมาธิ อาเนญชสมาบัติ อาโลกกสิณ อาโลกสัญญา อิจฉา อิทธาภิสังขาร อิทธิบาท ๔ อิทธิปาฏิหารย์ อิทธิวิธีญาณ อินทรียวัตถุ อินทรีย์ ๕ อินทรีย์ ๖ อินทรีย์ภาวนา อินทรีย์สังวร อิริยาบท อิสระ อุจเฉททิฐิ อุฏฐานสัญญา อุตตริมนุสสธรรม อุทธัจจ อุทธัจจะ อุทิศบุญ อุบายแก้ง่วง อุบาสก อุปกิเลส อุปจารฌาน อุปทานขันธ์ 5 อุปบารมี อุปปาติกเทพ อุปมา อุปสมบท อุปสมานุสติ อุปัฏฐาก อุปาทาน อุปาทานขันธ์ ๕ อุปาทินนกสังขาร อุภโตภาควิมุตติ อุเบกขา อุเบกขาบารมี อุเบกขาภาวนา อุเบกขาเจโตวิมุตติ อุโบสถ อุโบสถกรรม อุโบสถศีล อเนริยปริเยสนา อเสขบุคคล อเหตุกวาทะ เกร็ดธรรม เกียจคร้าน เกียรติยศ เข้าพรรษา เครื่องผูกพันใจ เครื่องรางของขลัง เจดีย์ เจตนา เจตสิก เจตียปูชา เจโตปริยญาณ เจโตวิมุตติ เจ้าลัทธิทั้ง ๖ เดรัจฉาน เดรัจฉานกถา เดรัจานวิชชา เดินจงกรม เดียรถีย์ เตรียมจิตก่อนตาย เตวิชชะ เตโชธาตุ เทพอารักขา เทวดา เทวดานุสติ เทวดาบรรลุธรรม เนกขัมมบารมี เนกขัมมะ เนตติปกรณ์ เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน เนวสัญญานาสัญญายตนภพ เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ เนิ่นช้า เนื้อที่ทรงห้าม เปรต เป็นที่รัก เป็นทุกข์ เป็นสุขอย่างยิ่ง เป็นไปไม่ได้ เป้าหมาย เพื่อน เพ่งโทษผู้อื่น เมตตา เมตตาบารมี เมตตาภาวนา เมตตาเจโตวิมุติ เมถุนธรรม เยี่ยมไข้ เย่อหยิ่ง เวทนา เวทนานุปัสสนา เวทนาไม่อิงอามิส เวทัลลธรรม เวียนรอบ 4 เวียนว่ายตายเกิด เว้นทุกข์ เสขะปฏิปทา เหตุปัจจัย เหตุให้เกิดปัญญา เหตุให้ไม่มีมีลูก เห็นธรรมแต่ไม่ใช่พระอรหันต์ เอตทัคคะ แผ่จิต แผ่นดิน แผ่เมตตา แสงสว่าง โกหก โทมนัส โทสะ โพชฌงค์ ๗ โพธิปักขิยธรรม โภคทรัพย์ โภคสมบัติ โมหะ โยนิโสมนสิการ โรคระบาด โลก โลกธรรม โลกธาตุ โลกาสมบัติ โลกียอภิญญา โลกุตตระ โสดาบัน โสดาปัตติผล โสดาปัตติยังคะ โสสานิกธุดงค์ โสฬสปัญหา โอปนยิโก โอวาทปาติโมกข์ โอ้อวด ใจ ให้ทาน ให้พร ไตรสรณคมณ์ ไตรเพท ไม่ถือมั่น ไม่ผูกโกรธ ไม่มีตัณหา ไม่มีประมาณ ไม่หวั่นไหว ไม่โอ้อ้วด ไว้ทุกข์

ดูทั้งหมด
องค์ธรรมหลัก

ทางสายกลาง อริยสัจ ๔ การพูดจา การกระทำ รู้ประมาณตนเอง ลำดับแห่งธรรม ธาตุ อายตนะ ๖ ความอดกลั้น ความเชื่อ กุศล-อกุศล กายคตาสติ มหาสติ กายานุสสปัสนา เวทนานุปัสสนา จิตตานุปัสสนา ธรรมานุปัสสนา อานิสงส์ สัญญา ๑๐ ความเพียร ศีลสังวร-อินทรีย์สังวร ความว่าง ขันธ์ ๕ - อุปาทานขันธ์ ๕ ไตรลักษณ์ ข้อพึงศีกษา-ประพฤติ-ปฏิบัติของสงฆ์ ทิฏฐิ ภพ สมาธิ ปัญญา สักกายะ ปฏิบัติรวบยอด เวทนา ปล่อยวาง การขัดเกลาและละกิเลส ยอดธรรม สัญญา นิพพาน มหาปุริสวิตก วิชชา ๘ อนุสสติ เร่งความเพียร มรรค ๘ มรรคสมังคี อานาปานัสสติ โลกธรรม ๘ การปฏิบัติโดยลำดับ สติสัมปชัญญะ การบวช วิตก ผัสสายตนะ อหังการ มมังการ การบรรลุธรรม การเจริญอิทธิบาท ๔ สัตบุรุษ-อสัตบุรุษ ศรัทธา ปฏิปทา พุทธการกธรรม บารมี สังโยชน์ ประวัติพระสาวก ปัจจยาการ การภาวนา การพิจารณาธรรม สมาบัติ ธรรมเครื่องอยู่ อัตตา ความสามัคคี การเลือกเฟ้นธรรม วิมุตติ พรหมวิหาร กรรม ทาน อินทรีย์ ๕ ปกิณกธรรม อนัตตา สังขาร ๓ ทานบารมี ศีลบารมี เนกขัมมบารมี อธิษฐานบารมี สัจจบารมี เมตตาบารมี อุเบกขาบารมี บุพกรรม ฆราวาสธรรม ความรัก กาม-กามคุณ บุญ-บาป พระวินัย ปาราชิก สังฆาทิเสส การปกครอง ความเป็นเลิศ พุทธคุณ ทะเลาะวิวาท มูลเหตุ ชั้นวรรณะ ฤทธิ์ โพชฌงค์ จิต ปฏิสัมภิทา ธรรมนิยาม สัจธรรม อุเบกขา ปาจิตตีย์ ครอบครัว นิวรณ์ ๕ อาหาร ๔ ความตระหนี่ เพ่งโทษ มิจฉาวาจา ปริศนาธรรม วาจา ญาณของพระพุทธเจ้า ฐานะ-อฐานะ ความกตัญญู เรื่องราว

ดูทั้งหมด
อารมณ์-สถานการณ์

ผิดใจกัน ทะเลาะเบาะแว้ง โดนหลอก โดนกลั่นแกล้ง โดนโกง โดนเอาเปรียบ สูญเสียทรัพย์ คนใกล้ชิด เกียรติ ยศ เลิกกับแฟนหรือคนรัก ไม่ได้ดั่งใจ ผิดหวัง ตั้งจิตทำบุญ-สร้างกุศล การปฏิบัติธรรม ป่วย เผชิญความตาย โดนตำหนิ ว่าร้าย นินทา ทำตนให้เป็นที่รัก ที่เคารพ แก่ ชรา เสื่อม แต่งงาน เริ่มครอบครัวใหม่ ต้องการแรงบันดาลใจ เริ่มต้นงานใหม่ ธุรกิจใหม่ เกษียณ บั้นปลายชีวิต ดูหมิ่นตนเอง ดูหมื่นผู้อื่น อยากเรียนเก่ง ทำงานเก่ง การตอบปัญหาธรรม ประเมินความคุ้มค่า ผลต่อเนื่อง อยู่กับความไม่เป็นธรรม อคติ ให้อภัย ให้อโหสิ ไม่พอใจ โกรธ แค้น พยาบาท ต้องการเอาคืน เมตตา หวง หึง หดหู่ ซึมเศร้า หยุดความคิดไม่ได้ ฟุ้งซ่าน ขี้เกียจ ตระหนี่ ขี้เหนียว เสแสร้ง มายา ไม่จริงใจ อิจฉา ริษยา อวดตัว อวดเก่ง อวดดี กังวล กลัว ไม่มั่นใจ ลังเลสงสัย เพ้อเจ้อ งมงาย ลุ่มหลง เจ็บปวด สูญเสีย ผิดหวัง ท้อแท้ สิ้นหวัง กามกำเริบ เศร้า เหงา โลภ มักมาก อยากได้ของคนอื่น อุ่นใจ สุขใจ เบิกบาน คิดถึง โหยหา สงบ มั่นคง ปัญญาร่าเริง หงุดหงิด รำคาญใจ ประมาท เลินเล่อ มักง่าย

ดูทั้งหมด
องค์ภาวนา

ศรัทธา ศีล-อินทรีย์สังวร ปฏิปทา เร่งความเพียร สติ-มหาสติ ทิฏฐิ กาม การเข้าฌานและทรงฌาน พรหมวิหาร ขันธ์ ๕ อายตนะ-ผัสสายตนะ ธาตุ ขัดเกลาและละกิเลส ปฏิจจสมุปบาท ญาณ ๑๖ วิชชา ๘ โพชฌงค์ ปล่อยวาง ปฏิบัติรวบยอด สัญญา ๑๐ อริยสัจ น้อมอมตธาตุ (นิพพาน) ศรัทธาภาวนา ศีลภาวนา สัมมาอาชีโวภาวนา วิริยภาวนาและการปรับปฏิปทา สติภาวนา สมาธิภาวนา ปัญญาภาวนา ปหานะ-สัลเลข (การขัดเกลา) วิมุตติภาวนา อนุสติ มหาสติ-อนุวิปัสสนา ปฏิบัติรวบยอด ปรับความเห็นให้ตรงสัจจะ ทางสายกลาง อริยสัจ ๔ การพูดจา การกระทำ รู้ประมาณตนเอง ลำดับแห่งธรรม ธาตุ อายตนะ ๖ ความอดกลั้น ความเชื่อ กุศล-อกุศล กายคตาสติ มหาสติ กายานุสสปัสนา เวทนานุปัสสนา จิตตานุปัสสนา ธรรมานุปัสสนา อานิสงส์ สัญญา ๑๐ ความเพียร ศีลสังวร-อินทรีย์สังวร ความว่าง ขันธ์ ๕ - อุปาทานขันธ์ ๕ ไตรลักษณ์ ข้อพึงศีกษา-ประพฤติ-ปฏิบัติของสงฆ์ ทิฏฐิ ภพ สมาธิ ปัญญา สักกายะ ปฏิบัติรวบยอด เวทนา ปล่อยวาง การขัดเกลาและละกิเลส ยอดธรรม สัญญา นิพพาน มหาปุริสวิตก วิชชา ๘ อนุสสติ เร่งความเพียร มรรค ๘ มรรคสมังคี อานาปานัสสติ โลกธรรม ๘ การปฏิบัติโดยลำดับ สติสัมปชัญญะ การบวช วิตก ผัสสายตนะ อหังการ มมังการ การบรรลุธรรม การเจริญอิทธิบาท ๔ สัตบุรุษ-อสัตบุรุษ ศรัทธา ปฏิปทา พุทธการกธรรม บารมี สังโยชน์ ประวัติพระสาวก ปัจจยาการ การภาวนา การพิจารณาธรรม สมาบัติ ธรรมเครื่องอยู่ อัตตา ความสามัคคี การเลือกเฟ้นธรรม วิมุตติ พรหมวิหาร กรรม ทาน อินทรีย์ ๕ ปกิณกธรรม อนัตตา สังขาร ๓ ทานบารมี ศีลบารมี เนกขัมมบารมี อธิษฐานบารมี สัจจบารมี เมตตาบารมี อุเบกขาบารมี บุพกรรม ฆราวาสธรรม ความรัก กาม-กามคุณ บุญ-บาป พระวินัย ปาราชิก สังฆาทิเสส การปกครอง ความเป็นเลิศ พุทธคุณ ทะเลาะวิวาท มูลเหตุ ชั้นวรรณะ ฤทธิ์ โพชฌงค์ จิต ปฏิสัมภิทา ธรรมนิยาม สัจธรรม อุเบกขา ปาจิตตีย์ ครอบครัว นิวรณ์ ๕ อาหาร ๔ ความตระหนี่ เพ่งโทษ มิจฉาวาจา ปริศนาธรรม วาจา ญาณของพระพุทธเจ้า ฐานะ-อฐานะ ความกตัญญู เรื่องราว

ดูทั้งหมด
บุคคล

พระอานนท์ พระปุณณมันตานีบุตร พระพุทธเจ้า ภิกษุทั้งหลาย พราหม์โคปกะโมคัลลานะ วัสสการพราหมณ์ ปริพาชก โกกนุทปริพาชก สันทกปริพาชก อาชีวก มาณพ สุภมาณพโตเทยยบุตร เจ้าศากยะ เจ้ามหานามศากยะ เจ้าอภัยลิจฉวี เจ้าบัณฑิตกุมารลิจฉวี ฉันนปริพาชก คฤหบดี พระฉันนะ โกฬิยบุตร พระเจ้าปเสนทิโกศล พระมหาจุนทะ พระราหุล ทีฆนขปริพาชก คณกะโมคคัลลานะ พราหมณ์ พระโมคคัลลานะ พระอนุรุทธะ พราหมณ์พาวรี พระสารีบุตร พระมหาโกฏฐิกะ อนาถบิณฑิกเศรษฐี พระมหาโกฏฐิตะ นางสูจิมุขี ชัมพุขาทกะ อัลลกัปปะ เวฏฐทีปกะ พระเจ้าปรันตปะ พระนางสามาวดี ภัททวติยเศรษฐี โฆสกเศรษฐี มิตตกุฎุมพี พระเจ้าอุเทน พระนางวาสุลทัตตา พระเจ้าจัณฑปัชโชต พระปัจเจกพุทธเจ้า นางมาคันทิยา มาคันทิยพราหมณ์ มาคันทิยาพราหมณี จูฬมาคันทิยะ นางขุชชุตตรา กุกกุฏเศรษฐี ปาวาริกเศรษฐี นายสุมนมาลาการ นางสามาวดี พระเจ้าพรหมทัต พระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า พระสาคตะ พระฉัพพัคคีย์ ชฎิล พระเจ้าพรหมทัตกาสิกราช พระเจ้าทีฆีติโกศลราช ทีฆาวุราชกุมาร พระนันทิยะ พระกิมพิละ พระมหาปชาบดีโคตมี นางวิสาขา พระอุบาลี ภารทวาชะ พระเจ้าโกศล จุลลกาลิงคะ มหากาลิงคะ พระเจ้ามัททราช พระกาลิงคกุมาร พิฬาลปทกะเศรษฐี พระภัททาลิ มาร กสิภารทวาชพราหมณ์ เทวดา พระคิริมานนท์ พระโกณทัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ พระอัสสชิ พระปัญจวัคคีย์ ยสกุลบุตร พระยส วิมล สุพาหุ ปุณณชิ ควัมปติ พราหมณ์หุหุกชาติ มุจจลินทนาคราช ตปุสสะ ภัลลิกะ ท้าวสหัมบดีพรหม อุปกะ สหายภัททวัคคีย์ พระเจ้าพิมพิสาร พระอุรุเวลกัสสป คหบดี ท้าวสักกะ อุรุเวลกัสสป นทีกัสสป คยากัสสป พญานาค ปุราณชฏิล พระอัญญาโกณฑัญญะ พระวังคีสะ พระเจ้าสุทโธทนะ พระนางมหาปชาบดีโคตมี พระกาฬุทายีเถระ พระเจ้าโอกกากราช พระนางยโสธรา จันทกินนร จันทากินนรี เทวทัต อนุรุทธะ เจ้าชายนันทะ นางชนบทกัลยาณี นางอัปสร พระนางพิมพา ธรรมปาลกุมาร อาจารย์ทิศาปาโมกข์ พระอุปริฏฐะ พระภัคคุ เจ้าเชตราชกุมาร ราชคหเศรษฐี สีวกยักษ์ สุทัตตะ พระเจ้าปทุมุตระ สัญชัยปริพาชก โกลิตะ อุปติสสะ ฆรณี จุลอนาถบิณฑิกะ สามเณรีวีรา สามเณรจุนทะ อุบลวรรณาเถรี นันโทปนันทนาคราช พุทธนิมิต พระเจ้ามหาโกศล อัคคิทัต อหิฉัตตะนาคราช เปรต พ่อค้า พรหม พระมหากัสสปะ พระมหากัปปินะ พรหมปาริสัชชะ ติสสพรหม โสเภณี พระติสสะเถระ พระโปฏฐิละ วัจฉโคตรปริพาชก โกกาลิกภิกษุ ท้าวโกสีย์ เทพธิดา ท้าวเวสวัณมหาราช พระอโนมทัสสี วรุณนาคราช ยักษ์ เวรัญชพราหมณ์ พระลักขณะ เดียรถีย์ โกสิยะเศรษฐี ทูสีมาร กาลี พระเจ้ากกุสันธะ พระวิธุระ พระสัญชีวะ ธนัญชานิพราหมณ์ ปิปผลิมาณพ นางภัททกาปิลานี ติตถิยารามปริพาชก สุปปพุทธสักกะ สิงคาลกบุตร คหปตานี นางสุชาดา อุคคหเศรษฐี เมณฑกเศรษฐี เทวดาเหล่ามนาปกายิกา นกุลบิดา นกุลมารดา หัตถกอุบาสก อุคคะ มิคารเศรษฐี โรหณเศรษฐี กักกรปัตตะ ทีฆชาณุ พยัคฆปัชชะ จุนทกัมมารบุตร สีหเสนาบดี ภิกษุ อาฬวกยักษ์ พระสวิฏฐะ สภิยปริพาชก สัจจกนิครนถ์ เจ้าลิจฉวี พระเจ้าอชาตศัตรู ท้าววชิรปาณีสักกเทวราช ทุมมุขะ นิคันถบุตร พระรัฐปาละ พระเจ้าโกรัพยะ นายมิควะ พระเรวตะ วิสาขอุบาสก ปัญจสิขคันธรรพบุตร นางภัททาสุริยวัจฉสา โคปกเทวบุตร ท้าวติมพรุคันธรรพราช มาตลีสังคาหกเทวบุนร สิขัณฑิ ภุชคี นันทถวัจฉโคตร กิสะสังกิจจโคตร มักขลิโกสาล อาฬารดาบสกาลามโคตร อุททกดาบสรามบุตร เจ้าลัทธิทั้งหก พระสุชาตเถระ พระเจ้ากิงกิ พระกัสสปะ พระภัททชิ อุณณาภพราหมณ์ พระกุมารกัสปปะ เจ้าปายาสิ เทพเหล่าอาภัสสระ เทพเหล่าสุภกิณหะ พระปิณโฑลภารทวาชะ อุตตระมาณพ ท่านควัมปติ ชฏิล อเจลกัสสป จิตตคฤหบดี พระอิสิทัตตะ พระกามภู พระปวิฏฐะ พระมุสิละ พระนารทะ พระเขมกะ พระทาสกะ พทริการาม พระอุปวาน พระยมกะ โพธิราชกุมาร สัญชิกาบุตร กัฏฐวาหนะ อุทกดาบสรามบุตร อุปกาชีวก อรกศาสดา พระวิธูระ พระพุทธเจ้าโกนาคมนะ พระภิยโยส พระอุตตระ พระติสสะ อัครสาวก พระภารทวาชะ เอรกปัตตนาคราช อุคคคฤหบดี พระอัฑฒกาสีเถรี พระสุทินน์กลันทบุตร พระเมฆิยเถระ พระปูติคัตตติสสเถระ พระพาหิยทารุจิริยเถระ นเฬรุยักษ์ ปหาราทะจอมอสูร เวปจิตติจอมอสูร ราหูจอมอสูร อุคคเทพบุตร เทพมโนมยะ พระพุทธเจ้าวิปัสสี พระพุทธเจ้าสิขี พระพุทธเจ้าเวสสภู พระพุทธเจ้ากกุสันธะ พระพุทธเจ้ากัสสปะ พระเจ้าปุกกุสาติ พระทัพพมัลลบุตร เพทบุตรนาคทันตะ พระวิษณุกรรมเทพบุตร วัสสพลาหกเทวดา สีตพลาหกเทวดา วาตพลาหาเทวดา เทพชั้นจาตุมมหาราช เทพชั้นดาวดึงส์ ปุราณทุติยิกา ภุมเทพ ชาวอุตราปถะ พระยานาคเอรกปัตตะ อุตตรมาณพ นางนาคมาณวิกา นิครนถ์นาฏบุตร หมอชีวกโกมารภัจจ์ ปูรณะกัสสป มักขลิโคศาล อชิตเกสกัมพล ปกุธะกัจจายนะ สญชัยเวลัฏฐบุตร พระมหากัสสป พระมหากัจจายนะ พระมหากปิณะ อชิตะ ติสสเมตเตยยะ ปุณณกะ เมตตคู โธตกะ อุปสีวะ นันทะ เหมกะ โตเทยยะ กัปปะ ชตุกัณณี ภัทราวุธะ อุทยะ โปสาลพราหมณ์ โมฆราช ปิงคิยะ พระมหาโมคคัลลานะ ภิกษุโคลิสสานิ ภิกษุกฬารขัตติยภิกษุ ภิกษุโมลิยผัคคุณ พระอุทายี อชิตมาณพ มาตุโปสกพราหมณ์ พราหมณ์มหาศาล พราหมณ์มานัตถัทธะ อนันทมารดา สุมนาราชกุมารี อนาถบิณฑิกคฤหบดี จุนทีราชกุมารี เจ้าสรกานิศากยะ หัตถกราชกุมาร หาลิททกานิคฤหบดี หลิททิกานิคฤหบดี พระสมิทธิ พระพุทธเจ้าปทุมุตตระ ติปิติวัจฉพราหมณ์ จันทนปทุมา ทัณฑปาณิศากยะ พระเจ้ามธุรราชอวันตีบุตร พราหมณ์กัณฑรายนะ พราหมณ์อารามทัณฑะ อสิพันธกบุตร พระราธเถระ พระโคธิกะ พระโสภณโกฬิวิสะ ท้าวมหาราช ท้าวธตรฏฐ์ ท้าววิรุฬหะ ท้าววิรูปักษ์ คนธรรพ์ กุมภัณฑ์ นาค พราหมณ์ปาราสิริยะ นาลกดาบส สัญชัยเวลัฏฐบุตร ปกุธะ กัจจายนะ ชาวกุรุ ชาวปัจฉาภูมิ มณิจูฬกะ พระสภิยกัจจานะ นางสารี พระจุนทะ พระอุปเสน พระเรวัตตะ กุณฑลิยะปริพาชก กุณฑลิยปริพาชก พระโสณะ พระปุณณะ ชาวกาลมโคตร พระปิลินทวัจฉะ จูฬรถเทวบุตร มหารถเทวบุตร อเนกวัณณเทวบุตร ราธพราหมณ์ พระผัคคุณะ ฑีฆาวุอุบาสก โชติยคฤหบดี สิริวัฑฒคฤหบดี พราหมณ์ชานุโสณี ดาบส อทินนปุพพกะ มัฏฐกุณฑลี ธรรมิกอุบาสก ท้าววัชรินทรธิราช เทวราช ท้าวสุธัมบดี เรวดีเทพธิดา พระวิษณุกรรม นางสารีพราหมณี กุฏุมพี พระวักกลิ พระนางภัททาราชเทวี พระเจ้ามุณฑะ โสการักขะ พระนางมัลลิกาเทวี นาฬิชังฆพราหมณ์ วิฑูฑภเสนาบดี วชิรีกุมารี พระนางวาสภขัตติยา กีสาโคตรมี ครุฑ กินนร กัสสปเศรษฐี พระยายม นายนิรยบาล มาตลีสังคาหกเทวบุตร สิขัณฑิภุชคี ธิดานายช่างหูก อนิตถิคันธกุมาร พราหมณ์ชาณุสโสณี ภิกษุปาไฐยรัฐ ธนัญชัยเศรษฐี ปุณณวัฒนกุมาร อเจลกะ พระกุมารกัสปปะเถรี จูฬอนาถบิณฑิกเศรษฐี พระสิขีพุทธเจ้า พระยสะ เจ้าวัปปศากยะ เจ้านันทิยะศากยะ พระนางโรหิณี เทพบุตร พระเจ้าพาราณสี พระยโสชะ พวกอัสสะ พวกภัญญะ ชาวอุกกลชนบท เจ้าสากิยานี พระนางกาฬิโคธา เจ้าสุปปพุทธศากยะ อตุลอุบาสก อปุตตกเศรษฐี ตครสิขีปัจเจกพุทธเจ้า ปัญจัคคทายกพราหมณ์ อุคคเศรษฐี นางจูฬสุภัททา พระสัมมัชชน พระปธานิกติสสเถระ อุทิจจพราหมณ์ กุมภโฆสก อุคคเสน พระโปฐิละ นายนันทะ พระโกสัมพีวาสีติสสเถระ วังคันตพราหมณ์ มหาเสนพราหมณ์ สามเณรติสสะ สุนทรสมุทรกุมาร จุลกาล มัชฌิมกาล มหากาล พระมหาปาละ พระจุลปาละ พระจักขุปาลเถระ จุลปาลเศรษฐี ปาลิตะ พระลกุณฏกภัททิยเถระ อวรุทธกยักษ์ อายุวัฒนกุมาร พระเจ้าสัพพมิตต์ นายสุระ ดาบสวรุณะ ท้าวอันธกเวณฑะ พระจิตตหัตถเถระ กุททาลบัณฑิต พระสัปปทาสเถระ พระปิโลติกเถระ พระนังคลกูฏเถระ พระธรรมารามเถระ พระพุทธเจ้าอโนมทัสสี ท้าวมหาพรหม พระพุทธเจ้าทีปังกร พระโพธิสัตว์กุมาร สมเด็จอมรินทราธิราช พระโมคคัลลานะ พระสารีบุตร ท้าวสุนิมมิตวดี นันทิยะพราหมณ์ จูฬเศรษฐี สมเด็จอัมรินทราธิราช มาตลีบุตร พระนารทเถระ นางมัลลิกาเทพธิดา พระสุเมธชินเจ้า ฉัตตมาณพ เสริสสกเทพบุตร ธนปาลเศรษฐี พระเจ้าทสันนราช กุลุปกภิกษุ ทัพพมัลลกุมาร ทัพพมัลลเถระ พระสภิยะ พระพาหิยะ อสิตฤาษี ท้าวมัฆวาน พระเจ้าปิงคละ พระเจ้าสุรัฏฐะ พระโมริยะ นางติสสา นันทเสนอุบาสก นางเวมานิกเปรต พระควัมปติ พระเจ้าอัมพสักขระ กัปปิตกะภิกษุ พระเสลาเถรี พระสิงคาลมาตาเถรี นางสิริมา พระเทวทัต อภัยราชกุมาร พระโสปากเถระ ธนัญชานีพราหมณ์ พระวักกลิเถระ พระปุณณสุนาปรันตเถระ พระองคุลิมาลเถระ สันตติมหาอำมาตย์ พระสุนักขัตตะลิจฉวีบุตร พระสัตตรสวัคคีย์ เด็กชายอุบาลี อหิงสกะ นายแพทย์ทิศาปาโมกข์ พระอุปเสนะ ชาวสุมภะ มณีกัณฐนาคราช นิโครธกัปปะ สุนทริกภารทวาชพราหมณ์ พระพุทธเจ้าสิทธัตถะ พราหมณ์ภารทวาชโคตร พระเจ้าอาฬวีกราช พระนาคิตะ พระอุปวานะ พระสุนักขัตตะ จุนทะสามเณร พระราธะ พระนาคสมาลเถระ พระเมฆิยเถระ พระเจ้ากาสี พระเจ้าปัชโชต นางสุปปิยา นางมัลลิกา พันธุลมัลลเสนาบดี ภัททิยะ สามัณฑกาณิปริพาชก พระอุปวาณะ สุสิมเทพบุตร พระจันทิกาบุตร พระภูมิชะ พระมหาปันถก พระจูฬปันถก ธนเศรษฐี พระคันถิกเถระ พระวิปัสสกเถระ พระนิคมติสสเถระ มาติกะ พระโคธิกเถระ สานุสามเณร วิพภันตกภิกษุ พราหมณ์จูฬโรหิต พราหมณ์มหาโรหิต ชัมพุกาชีวก พระกุณฑลเกสีเถรี ชัมพุปริพาชิกา พระพหุปุตติกาเถรี สุขสามเณร คันธเศรษฐี นายภัตตภติกะ พระปธานกัมมิกติสสเถระ พระนางรูปนันทาเถรี พระเสยยสกะ รัฐบาลกุลบุตร พระเมตติยะ พระภุมมชกะ ภิกษุณีเมติยา พระโกกาลิกะ พระกฏโมรกติสสกะ พระขัณฑเทวีบุตร พระสมุทททัตต์ พระสมุททัตต์ ชานุสโสณีพราหมณ์ พระธรรมิกเถระ พระพักกุลเถระ อเจละกัสสป อเจละกัสสปปริพาชก พระธนิยะกุมภการบุตร พระกิมิละ พระมาลุงกยบุตร พระเขมาเถรี ปฏาจาราเถรี สุทัสสนมาณพ พระโพธิสัตว์ นางลาชเทวธิดา นางสุมนาเทวี พราหมณ์จูเฬกสาฎก นางปุณณทาสี นายกาละบุตรของอนาถบิณฑิกเศรษฐี นายพรานกุกุกฎมิตร อุตตราอุบาสิกา ฉัตตปาณิอุบาสก นายทารุสากฏิกะ อนัตถปุจฉกพราหมณ์ นางปติปูชิกา โกลิยะ เจ้าโกลิยะ นางอัมพปาลี นางสาลวดี อุบาสิกาสุปปิยา อุบาสกสุปปิยะ พระยานาคสุปัสสะ พระภาคิไนยสังฆรักขิตเถระ พระโสไรยเถระ พระปิลินทวัจฉเถระ พระสันตกายเถระ ธรรมทินนาเถรี พระนันทเถระ พระทารุจีริยเถระ พระอุตตราเถรี พระอุบลวรรณาเถรี พระนางเขมา พระจันทาภเถระ พระโกณฑธานเถระ พระโลฬุทายีเถระ พระเอกุทานเถระ สังกิจจสามเณร สุมนเศรษฐี สุมนสามเณร ปันนกนาคราช พระอุปริฏฐปัจเจกพุทธะ มหามุณฑอุบาสก มหาสุมนะ จูฬสุมนะ ท้าวสุยาม ท้าวสันดุสิต ท้าวสุนิมมิต ท้าววสวัตดี พระขทิรวนิยเรวตเถระ จาลาเถรี อุปจาลาเถรี นางสีสุปจาลา สีสุปจาลาเถรี พระสีวลี พรหมทัตตมาณพ สุปปิยปริพาชก นางจันทปทุมา นางสุมนเทวี มหาสุภัททา จุลลสุภัททา พระภคุ นายกาละ ปาฏิกาชีวก ช้างปาลิไลยกะ นายปุณณะ พระนางมัลลิกา มาลาภารี กาฬุทายีอำมาตย์ พระรัฐปาลเถระ พระอุทายีเถระ พระเชนตปุโรหิตปุตตเถระ พระกัปปเถระ พระโคตมเถระ พระอธิมุตตเถระ พระภูตเถระ พระวนวัจฉเถระ วนวัจฉสามเณร พระเอกวิหาริยเถระ พระโสณโกฬิวิสเถระ พระสรภังคเถระ พระมาลุงกยปุตตเถระ พระปาราสริยเถระ พระโคทัตตเถระ พระมหากัปปินเถระ พระภัททิยกาลิโคธาปุตตเถระ พระปุสสเถระ นันนทโคบาล พระนันทะ พระกัจจานโคตต์ สุเมธดาบส เทวทูต โลหิจจพราหมณ์ พระพุทธเจ้าปุสสะ พญามหากาฬนาค โทณพราหมณ์ พระพุทธเจ้าอัตถทัสสี สัตว์ เจ้าชายสิทธัตถะ อนภิลักขิต ท่านพระสิริมิตตเถระ ช้างธนบาล พระเจ้าธรรมาโศกราช มหาธรรมรักขิตเถระ พระเจ้าอโศกมหาราช ท่านอัคคิพรหม พระนางสังฆมิตตา พระสังกิจจเถระ อกิตติดาบส พระเจ้าโกรพยะ พระเจ้ามัณฑลิกะ ปัณฑรโคตร องคุลีมาล พระราชาธนญชัย มหาสุทัสนะ มหาโควินท์ เนมิราชกษัตริย์ จันทกุมาร พระเจ้าเอกราช พระเจ้าสีวี ปริพาชกโปตลิบุตร พระเจ้ากรุงสญชัย พระเวสันดร นางมัทรี กัณหากุมารีิ ชาลี อลีนสัตตกุมาร ยุธัญชัย เตมิยกุมาร พระยาโปริสาท พระเจ้าทัพพเสนะ ทสมคฤหบดี สนังกุมารพรหม ช่างไม้ปัญจกังคะ พระสุนีตเถระ สคารวพราหมณ์ ภัททากัจจนาเถรี พระพากุลเถระ เจ้ามหาลีลิจฉวี ช้างเอราวัณ โรชะมัลลกษัตริย์ มัลลกษัตริย์ อามคันธะดาบส ภัททิยเศรษฐี พระเจ้าปนาทะ พระอุชฌานสัญญี พระหัตถกะ สุชาดาเทพธิดา อังคราชกุมาร โสมทัตกุมาร (โพธิสัตว์) พราหมณ์อัคคิทัต พระขานุโกณฑัญญเถระ บัณฑิตสามเณร ภารทวาชพราหมณ์ อัสโกภารทวาชพราหมณ์ พิลังคกภารทวาชพราหมณ์ พระลักขณเถระ พระอุปนันทศากยบุตร เวขณสปริพาชก ทีฆตปัสสีนิครนถ์ อุบาลีคฤหบดี มิคสาลาอุบาสิกา ปุราณะ อิสิทัตตะ พระสุภูติ สัทธภิกษุ อสิพันกบุตร สังคารวพราหมณ์ สิริวัฑฒะอำมาตย์ ปิงคลโกจฉะพราหมณ์ พระโมลิยผัคคุนะ พระราชกุมารชยเสนะ พระนางโสมา พระนางสกุลา พราหมณ์สญชัยอากาสโคตร นายบ้านคันธภกะ พระอนุราธะ กัสสปโคตรภิกษุ สุเนตตศาสดา มูคปักขศาสดา กุททาลกศาสดา ท้าววาสวะ เทวดาเหล่าสยัมปภา โฆฏมุขพราหมณ์ พระอุเทน พระเจ้าอังคราช พระนิโครธกัปปะ ภิกษุณีอุปปลวัณณา พระโลมสกังภิยะ พระจิตตหัตถิสารีบุตร วิฑูฑภะ พระนางสุปปวาสา พราหมณ์โสณทัณฑะ ช้างนาฬาคีรี พระกตโมรกติสสกะ พระสมุททัตตะ ทีฆการายนะเสนาบดี ชวนสภยักษ์ ทารุกัมมิกะคฤหบดี ปุกกุสมัลลบุตร พระจุนทกะ สุภัททะปริพาชก สุภัททะวุฒบรรชิต ผิดใจกัน ทะเลาะเบาะแว้ง โดนหลอก โดนกลั่นแกล้ง โดนโกง โดนเอาเปรียบ สูญเสียทรัพย์ คนใกล้ชิด เกียรติ ยศ เลิกกับแฟนหรือคนรัก ไม่ได้ดั่งใจ ผิดหวัง ตั้งจิตทำบุญ-สร้างกุศล การปฏิบัติธรรม ป่วย เผชิญความตาย โดนตำหนิ ว่าร้าย นินทา ทำตนให้เป็นที่รัก ที่เคารพ แก่ ชรา เสื่อม แต่งงาน เริ่มครอบครัวใหม่ ต้องการแรงบันดาลใจ เริ่มต้นงานใหม่ ธุรกิจใหม่ เกษียณ บั้นปลายชีวิต ดูหมิ่นตนเอง ดูหมื่นผู้อื่น อยากเรียนเก่ง ทำงานเก่ง การตอบปัญหาธรรม ประเมินความคุ้มค่า ผลต่อเนื่อง อยู่กับความไม่เป็นธรรม อคติ ให้อภัย ให้อโหสิ

ดูทั้งหมด
สถานที่

วิหารเชตวัน นครราชคฤห์ ตโปทาราม ไม่ระบุ โฆสิตาราม โกสัมพี ถ้าปิลัคขคูหา เมืองโกสัมพี นิโครธาราม กรุงกบิลพัสดุ์ สักกชนบท ป่ามหาวัน เวฬุคาม นครเวสาลี เมืองปาตลีบุตร แคว้นโกฬิยะ นิคมสาปุคะ แคว้นสักกะ บุปผาราม พระนครโกสัมพี ถ้าสุกรขาตา เขาคิชฌกูฏ วิหารบุพพาราม แคว้นสักกชนบท ป่าเภสกลามิคทายวัน แคว้นภัคคะ บ้านกัลลวาลมุตตคาม แคว้นมคธ แคว้นภัคคะชนบท วิหารปาจีนวังสทายวัน แคว้นเจดีย์ เมืองนาลันทา ทักขิณาคีรีชนบท ป่าอิสิปตนมิคทายวัน นครพาราณสี วิหารเวฬุวัน บ้านนาลคาม ปุพพโกฏฐกะ แคว้นอัลลกัปปะ แคว้นเวฏฐทีปกะ กรุงโกสัมพี ภัททวดีนคร เมืองอุชเชนี แคว้นกุระ สีสปาวัน นครโกสัมพี เจตียชนบท ตำบลบ้านรั้วงาม บ้านพาลกโลณการกคาม ปราจีนวังสทายวัน ป่ารักขิตวัน ทันตปุรนคร แคว้นกาลิงคะ ปัญจสาลคาม เอกนาฬา อุรุเวลาเสนานิคม ตำบลอุรุเวลา สวนเวฬุวัน อุตตรกุรุทวีป ตำบลคยาสีสะ สระมณฑากินี ป่าฉัททันต์ หิมวันต์ หังสารามวิหาร เขาจันทบรรพต ป่าหิมพานต์ ดาวดึงส์ บ้านธรรมปาลคาม แคว้นกาสี เมืองตักกศิลา อนุปิยนิคม ป่าสีตวัน เทวโลก เขาสิเนรุ แคว้นอังคะ แคว้นกุรุ ปราสาทของมิคารมารดา พรหมโลก ป่าเภสกฬาวัน แม่น้ำคงคา อุกกเจลนคร แคว้นวัชชี กลันทกนิวาปสถาน กโปตกันทราวิหาร เมืองเวรัญชา กาฬสิลา ภูเขาอิสิคิลิ นิคมสักกะ มิคทายวัน นรก เภสกลาวัน ป่าปาจีนวังสทายวัน บ้านมหาติตถะ กรุงหงสาวดี กรุงตักศิลา เมืองมธุรา ชาติยาวัน เมืองภัททิยะ อัคคาฬวเจดีย์ เมืองอาฬวี สระโบกขรณีคัคครา เมืองจัมปา เมืองปาวา ป่าอันธวัน เมืองสาเกต กูฏาคารศาลา ปริพาชการาม อุทยานมิคาจีระ ถุลลโกฏฐิตนิคม ป่าโคสิงคสาลวัน ถ้าอินทสาละ เวทิยกบรรพต พราหมณคาม อัมพสัณฑ์ สุธรรมสภา สลฬาคาร โกศลชนบท นครเสตัพยะ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ป่ามัจฉิกาสณฑ์ อัมพาฏกวัน อวันตีชนบท โกกนุทปราสาท หิมวันตประเทศ เภสกฬามิคทายวัน นครสุงสุมารคิระ โกฏิคาม บ้านนาทิกคาม แม่น้ำเนรัญชรา แม่น้ำคยา อุทยานนาคภวนะ บ้านหัตถิคาม นครหังสาวดี จาลิกบรรพต เมืองจาลิกา ชันตุคาม แม่น้ำกิมิกาฬา นครสาวัตถี สระอโนดาด แคว้นคันธาระ อุตตรชนบท สระมันทากินีโปกขรณี เขาไกรลาส ตำบลกลันทะ กลันทคาม วัชชีชนบท เมืองท่าปยาคะ เมืองโสเรยยะ เมืองสังกัสสะ เมืองกัณณกุชชะ สวนอัมพวัน มคธชนบท ป่าติกัณฑกีวัน นิคมชื่อกัมมาสธรรม แม่น้ำโคธาวรี แคว้นอัสสกะ แคว้นมุฬกะ ปาสาณกเจดีย์ เมืองมาหิสสติ เมืองเสตพยะ เมืองเวทิสะ เมืองวนนคร นิคมเทวทหะ ปัจฉาภูมชนบท เมืองโกฬิยะ เภสกลามิคทายวัน แคว้นภัคคชนบท เมืองเวฬุกัณฑกะ อัมพปาลีวัน สังปวัตตบรรพต กุรรฆรนคร แคว้นอวันตีรัฐ วิหารตโปทาราม ป่าคุนธาวัน ภูเขาชื่อปวัตตะ เมืองกุรรฆระ แม่น้ำกัททมทหะ นครวรรณะ กรุงอุชเชนี นาลินิคม กัญจนราชอุทยาน ชาติภูมิประเทศ เมืองไพสาลี ถ้ำสุกรขาตา เมืองโคนัทธะ กัชชังคลานิคม กัมมาสทัมมะ กุรุชนบท ปาวาริกอัมพวัน ป่าอัญชนมฤคทายวัน สุนาปรันตชนบท เกสปุตตนิคม ปราสาทอัมพลัฏฐิกา ถ้ำปิปผลิคูหา กุฏาคารศาลา วิหารกาฬสิลา กุกกุฏาราม แคว้นโกศล กาฬศิลาประเทศ บ้านศาลา วิหารโกสิตาราม เมืองกาสี วิหารอัญชนวัน อยุชฌบุรี แม่น้ำวัคคุมุทา นครกะ อุคคนคร นครภัททิยะ นครชาติยาวัน แม่น้ำอจิรวดี เสตัพยนคร สุทธาวาส ทีฆลัมพิกนคร ปัจจันตนคร ป่าหิมวันต์ ปัจจันตชนบท นิมมานรดี อุสสทนรก สังสวกะนรก อันธกาวินทนคร หัตถินีนคร นาฬกคาม สินธุประเทศ โสวิระประเทศ เอรกัจฉนคร ภูเขาวงกต มัชฌันติกรัฐ แคว้นพาหิยะ อนุปิยนคร แคว้นมัลละ อนุปิยัมพวัน ชีวกัมพวันวิหาร มัทธกุจฉิมิคทายวัน กุสินารา ชั้นไตรทศ บ้านคยา สุรัฏฐประเทศ พระโมริยะ เมืองกิมพิละ สวนจิตรลดา เมืองกปินัจจนา ปรนิมมิตวสวัสดี แม่น้ำตโปทา มิถิลา พันธุมดีนคร สัปปโสณฑิกะ เสทกะ สุมภชนบท ภูเขาหิมพานต์ แม่น้ำพาหุกา ท่าน้ำอธิกักกะ แม่น้ำสุนทริกา แม่น้ำสรัสสดี แม่น้ำปยาคะ แม่น้ำพาหุมดี บ้านชันตุคาม วังสมฤคทายวัน แคว้นสีพี นาลกคาม เภสกฬาวัน มาติกคาม ถ้ำกาฬสิลา ภูเขาคันธมาทน์ พลิหรณะ อามลกีวัน บ้านจาตุมา เมืองกิมิลา เมืองโกลิยะ โคตมกเจดีย์ แม่น้ำโรหิณี โสไรยนคร ภัททิยนคร อังคุตตราปถชนบท ป่าปาจีนวงส์ อุทยานนันทวัน ท่าเรือสุปปารกะ อัคคาฬววิหาร หลิททวสันนะ โกลิยะชนบท รัมมวดี อมรนคร ธรรมมิกบรรพต ปัจจันตประเทศ นันทาราม นาคพิภพ แม่น้ำอชกรณี แม่น้ำวินตา รมณียสถาน อโศกราม ถุลลโกฏฐิกนิคม มิคาชินอุทยาน สาลวัน อินทปัตถบุรี นครกุสาวดี นครปุบผวดี พระนครอริฏฐะ พระนครเชตุดร รัฐกาลิงคะ นครสีพี เจตรัฐ นครมาตุละ นครกัปปิลา ปัญจาลรัฐ อินทปัตถนคร นครพรหมวัทธนะ อัสสปุรนิคม นครกุกกุฏะ แม่น้ำจันทภาคา อาปณนิคม อาตุมานคร ภูสาคาร ดุสิตภพ อังคชนบท ทัณฑกัปปกะ เวชยันตปราสาท ตำบลกรรณกัตถลมิคทายวัน อุทัญญานคร อุรุเวลกัปปะ มัลลรัฐ ปังกธา เขมิยอัมพวัน เสตกะ แคว้นสุมภะ กัณฎกีวัน สัญชาตินิคม อิจฉานังคละ สหชาติวัน บ้านกาสิกาคาม เมทฬุปะ วาทิกอัมพวัน ปาฏลิคาม เวฬุวคาม ปาวาลเจดีย์ บ้านภัณฑคาม อานันทเจดีย์ โภคนคร เมืองอาตุมา แม่น้ำกกุธานที แม่น้ำหิรัญวดี มกุฏพันธนเจดีย์ เมืองอัลกัปปะ เมืองรามคาม เมืองเวฏฐทีปกะ กิฎาคีรีชนบท

ดูทั้งหมด